V roku 2012 sme podľa ministerstva financií dosiahli dno pri výbere daní. Preto vláda pripravila 50 opatrení, ktoré mali situáciu zlepšiť. Frontálny útok smeroval najmä na odhaľovanie podvodov pri nadmerných odpočtoch DPH a zaviedol sa kontrolný výkaz.

Minister financií Peter Kažimír si myslí, že v predchádzajúcich dvoch rokoch sme dostali do rozpočtu o 2,1 miliardy viac práve vďaka opatreniam v oblasti daní, čo sú 3 percentá z hrubého domáceho produktu. Len na DPH štát vybral o 1,6 miliardy v DPH, firmy odviedli o 500 miliónov eur viac.

Minister vnútra Robert Kaliňák zhodnotil, že daňová kobra odhalila daňové podvody na úrovni 187 miliónov eur, pričom 50 miliónov eur dokázala zachrániť.

Preto daňová kobra dala na papier ďalších 30 opatrení, ktoré majú udržať daňové príjmy. Ktoré sú tie najdôležitejšie?

1. Prehodnotenie daňových trestných činov

Ministerstvo spravodlivosti sa chystá prehodnotiť skutkovú podstatu daňových trestných činov. Predstava je taká, že by sa mala zaviesť trestná zodpovednosť konateľa pri daňových kontrolách, ktoré prebiehajú podľa pomôcok a pri kontrolách, pri ktorých subjekt neumožnil jej výkon. Cieľom je, aby pri trestnom čine skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie a marení výkonu správy daní nebola postihnutá len obchodná spoločnosť, ale aj konkrétna fyzická osoba.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec si myslí, že je treba najmä „odstrániť podmienku recidívy“, ktorá je v súčasnosti založená na postihnutí v určenej dobe 12 mesiacov.

Súdy už podľa neho doťahujú trestné veci nezaplatenia a neodvedenia dane. V roku 2012 bolo na Slovensku 81 odsúdených za nezaplatenie dane, vlani 317 osôb. Za neodvedenie dane a poistného v roku 2012 bolo odsúdených 108 ľudí a vlani 182.

2. Trestno-právna zodpovednosť firiem

V roku 2010 sme prijali systém nepravej alebo nepriamej trestnej zodpovednosti. Firma ako právnická osoba môže byť stíhaná len vtedy, keď sa v trestnom stíhaní fyzickej osoby dokáže participácia právnickej osoby na trestnom čine. V zásade môže súd uložiť firme dve ochranné opatrenia - zhabanie majetku a peňazí. V skutočnosti však nebola u nás dosiaľ odsúdená žiadna firma. Ako jediný štát v EÚ nemáme legislatívu priamo postihujúcu firmy za trestnú činnosť. OECD nás za to tvrdo kritizovala a dostali sme aj termín, dokedy musíme normu prijať.

Zákon sa dostal vlani do vlády. Pôvodne sa uvažovalo o jeho účinnosti od januára 2015. Neskôr sa termín posunul na júl 2015. Vláda však rokovanie o ňom prerušila.

Podľa nového balíčka opatrení proti daňovým únikom a podvodom by sa mal legislatívny návrh zavedenia trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb dostať na rokovanie vlády do konca roka 2015. Či pôjde len o oprášený starý návrh, alebo celkom nový, nevedno. Najmä veľkí zamestnávatelia lobujú za ďalšie zmierňovanie postihov v zákone.

Lucia Kurilovská v rozhovore pre TREND konštatovala, že inštitút nepravej trestnej zodpovednosti sa už v Európe prakticky nepoužíva. Zákon, ktorý leží na vláde je podľa jej slov dobrý. „Inšpirovali sme sa českou legislatívou. V Česku platí zákon od roku 2012 a trestné konania voči firmám tu prebiehajú. Už boli vyhlásené právoplatné rozsudky a firmy boli aj odsúdené,“ povedala L. Kurilovská.

3. Agenti a krycie firmy v teréne

Pri najzávažnejších formách daňovej trestnej činnosti bude môcť štát použiť agenta. Návrh by sa mal na rokovanie vlády dostať do konca roka 2016. Nebude ním ale príslušník Policajného zboru.

Páchatelia v minulosti presúvali svoje podvodné aktivity do rôznych komodít. Odhaliť ich budú môcť v budúcnosti krycie firmy, ktoré ministerstvo vnútra nasadí priamo do karuselových obchodov.

4. Elektronická archivácia účtovníctva

Daňové a trestné dokazovanie má zrýchliť povinnosť predložiť daňovému úradu elektronický archív účtovníctva vrátane záznamov o DPH. Túto povinnosť by mali mať firmy najmä pri výmaze spoločnosti z obchodného registra bez likvidácie formou zlúčenia s inou spoločnosťou. Dnes daňové a trestné konanie sťažuje to, že pri opakovaných prevodoch firmy na „biele kone“ sa stráca aj účtovníctvo. Preto jednou z podmienok pri prevode obchodnej spoločnosti na inú osobu alebo jej zrušení bez likvidácie by malo byť zavedenie povinnosti predložiť daňovému úradu elektronické účtovníctvo.

5. Register rizikových daňových subjektov

Ako nástroj na predchádzanie daňovým únikom a pre potrebu monitorovania a vyhodnocovania konania určitých osôb ministerstvo financií zvažuje zavedenie registra rizikových daňových subjektov. Mal by byť verejne prístupný.

Pre verejnosť už ale môže byť problémom vyznať sa v tom, kde hľadať, v akých registroch, nepoctivých podnikateľov či firmy. So vznikom registra nepoctivých podnikateľov totiž ráta aj nedávno schválená novela Obchodného zákonníka. Štatutár sa od januára môže ocitnúť na „čiernom zozname“, ak nepodal včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Súd mu uložiť pokutu 12 500 eur a môže mu zakázať vykonávať činnosť až na tri roky. Konateľa na listine súd potom odstráni zo všetkých spoločností. Problémom tohto registra je to, že bude neverejný.

So zriadením takejto čiernej listiny súhlasilo v poslednom prieskume Podnikateľskej aliancie Slovenska 96 percent podnikateľov. Až 94 percent opýtaných súhlasilo s časovo obmedzeným zákazom podnikania pre tých podnikateľov, ktorí porušia zákonnú povinnosť včas vyhlásiť na vlastnú spoločnosť konkurz v prípade predĺženia alebo platobnej neschopnosti.

6. SMS a e-mail pre daňových dlžníkov

Finančná správa by mala posielať daňovým dlžníkom SMS a e-maily. Zámerom týchto opatrení je rýchlejšie vymáhanie daňových nedoplatkov. Na portáli Finančnej správy SR by mali byť zverejňovaní vo vyššej periodicite, ako je to teraz (raz ročne) všetci jej dlžníci obdobne, ako to robia napríklad niektoré mestá a obce alebo Sociálna poisťovňa. Posielanie SMS sa vyplatilo Sociálnej poisťovni, ktorá posiela SZČO správu vtedy, ak nezaplatí sociálne odvody.

7. Zrušenie živnosti

O živnosť bude môcť prísť ten, kto poruší ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Daňový úrad bude môcť navrhnúť zrušenie živnostenského oprávnenia alebo dokonca výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra a teda jej úplný zánik.

8. Analýza odpočtov DPH zo zjednodušených faktúr

Kontrolný výkaz DPH daniarom ukázal nové možnosti pri podvodoch s vratkami DPH. Údaje zo zjednodušených faktúr v kontrolných výkazoch DPH (časť B3 tohto výkazu) môžu podľa ministerstva financií naznačovať zmenu taktiky firiem pri podvodoch s vratkami. Po zavedení výkazu sa zvýšil počet operácií. Hotovostné operácie sa vo výkaze uvádzajú kumulovane, nemajú na druhej strane „dvojičku“, s ktorou ich možno porovnať. Preto chce ministerstvo financií analyzovať v kontrolných výkazoch DPH nadmerné odpočty, ktoré sú realizované v hotovosti.

9. Nové povinnosti pri dovoze automobilov

Pri dovoze automobilov zo zahraničia bude musieť dovozca predložiť len pôvodné zmluvy a faktúry, na základe ktorých boli vozidlá v zahraničí naozaj kúpené. Žiadatelia o uznanie typového schválenia dnes častokrát prikladajú k tejto žiadosti faktúry od spriaznených firiem, ktoré údajne vozidlo doviezli a pred prihlásením predali žiadateľovi alebo prikladajú vyrobené kúpne zmluvy bez podstatných náležitostí.

Z týchto dokladov potom nie je možné zistiť, od koho, kedy a za akú sumu bolo vozidlo v zahraničí naozaj kúpené. Navrhuje sa preto, aj s ohľadom na povinnosti v oblasti DPH pri dovoze automobilu zo zahraničia, predkladať originálne doklady o jeho kúpe.

Ďalšie opatrenia

  • Uvažuje sa o zavedení systému monitorovania prepravy tovaru na verejných komunikáciách na Slovensku a tiež medzi členskými štátmi Európskej únie (elektronický tranzitný kontrolný systém ETCS). Cieľom má byť minimalizovanie daňových únikov na DPH.
  • Zavedenie zmeny povinnosti zdržania neobvyklých obchodných operácií zmenou lehoty zo 48 hodín na 120 hodín a z 24 hodín na 72 hodín. V súčasnosti podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu musí tzv. povinná osoba zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do prijatia oznámenia od finančnej spravodajskej jednotky, najviac však na dobu 48 hodín. Ak o to finančná spravodajská jednotka požiada, môže sa táto lehota posunúť ešte o ďalších 24 hodín.
  • Riešenie problematiky rozdielov v dokazovaní výšky skrátenej dane v daňovom a trestnom konaní s rešpektovaním kompetencií správcu dane.
  • Oprávnenie na predvedenie osoby podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) budú môcť mať aj colníci, nielen policajti.
  • Zavedenie série kľúčových opatrení s cieľom eliminovať daňové úniky na spotrebných daniach, a to počnúc opatreniami v registračnom procese, cez zavedenie inštitútu bilancií predmetov spotrebných daní až po zmeny v procese činností analytického a operatívneho charakteru.
  • Zmeny inštitútu námietok ustanovených v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) tak, aby ho daňové subjekty nemohli zneužívať na prieťahy a obštrukcie v daňovom konaní a daňových kontrolách.
  • Analyzovať možnosti výmeny informácií vrátane zavedenia elektronickej spolupráce medzi Finančným riaditeľstvom SR a všetkými bankami, on-line prístup Finančného riaditeľstva SR do mýtneho systému (prepojenie informačných systémov), do evidencie CEMVO (centrálna evidencia motorových vozidiel) a do registra fyzických osôb.
  • Analýza možnosti vybudovania „Jednotného analytického centra Finančnej správy SR a Policajného zboru“ kvôli výmene informácií.