Stalo sa už pravidlom, že základný daňový zákon o dani z príjmov vláda novelizuje každý rok. Aj nasledujúci rok 2016 budú daňovníci zdaňovať svoje príjmy podľa pozmenených pravidiel. Vo väčšine prípadov ide ale len o ďalšie výnimky, ktoré zdaňovanie zneprehľadňujú.

Upraviť sa majú (minimálne) napríklad súdne poplatky vo veciach obchodného registra. Výsledkom pozmeňujúceho návrhu je aj zmena, podľa ktorej rodiny so štyrmi a viacerými deťmi budú mať 50-percentnú zľavu z poplatku pri prvom zápise väčšieho auta do evidencie. Ide o auto kategórie M1 s minimálne šiestimi miestami na sedenie a s výkonom motora do 110 kW.

Výnimka z daňovej licencie. Len pre niektorých

Daňovú licenciu nebudú platiť pozemkové spoločenstvá už za zdaňovací rok 2015. Ide o pozmeňujúci návrh Ladislava Kamenického (Smer-SD). Vláda v predchádzajúcej novele rozhodla, že pozemkové spoločenstvá sa musia povinne transformovať na obchodné spoločnosti.

Teraz im zase priznáva výnimku. Nie však všetkým. Licenciu nebude musieť odviesť štátu to spoločenstvo, ktoré má len príjmy z poľnohospodárskej prvovýroby a s ňou súvisiaceho spracovania alebo úpravy poľnohospodárskych produktov a z hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ďalšou podmienkou je, že spoločenstvo nemôže mať ročný obrat vyšší ako 10 000 eur.

Daňovú licenciu nebude platiť ani eseročka či akciová spoločnosť za zdaňovacie obdobie, v ktorom podala návrh na zrušenie bez likvidácie. Licencii sa teda vyhne spoločnosť vtedy, ak tento rok podá návrh na zrušenie bez likvidácie a podáva daňové priznanie po 31. 12. 2015.

Neplatí to pre prípady, keď sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie a imanie prechádza na právneho nástupcu. V novele zákona o dani z príjmov sa upravujú aj prípady, keď spoločnosť vezme spať návrh na zrušenie bez likvidácie alebo súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu. Vtedy musí spoločnosť daňovú licenciu priznať a doplatiť.

Nezdaňovanie pomoci zo sociálneho fondu

Ak firma dnes poskytla svojmu zamestnancovi výpomoc zo sociálneho fondu (v prípade choroby, úmrtia v rodine...), tento príjem musel zamestnanec zdaniť. Ak od januára firma svojmu zamestnancovi poskytne príspevok z fondu do 2 000 eur, tento sa nezdaňuje. Ak však takáto sociálna výpomoc túto hranicu v zdaňovacom období presiahne, do základu dane sa zahrnie len suma nad 2 000 eur.

K dôvodom poskytnutiu príspevku z fondu patrí úmrtie blízkej osoby zamestnanca (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel), odstraňovanie následkov živelných udalostí (povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie) a dlhodobá pracovná neschopnosť zamestnanca, ktorá bez prerušenia presiahne prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, "ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia."

Daň zo stravy zdravotníkov

Ak sa zdravotník zúčastnil na školení, ktoré platila farmaceutická firma, bol to príjem, ktorý musel priznať v daňovom priznaní. Zdravotníci museli zdaňovať aj občerstvenie. Túto absurdnosť vláda rieši v tejto novele.

Opäť však zavádza ďalšiu výnimku. Od dane oslobodzuje uhradenú stravu na akomkoľvek odbornom podujatí určenom na vzdelávanie, avšak len do výšky stravy určenej pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. Ak bude strava poskytnutá vo vyššej sume, presahujúca časť už bude zdaniteľným príjmom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak by zdravotníkovi súčasne vznikol nárok na stravu u zamestnávateľa, potom strava nie je od dane oslobodená.

Daň z príjmov autorov

Zdaňovanie príjmov z autorskej a inej duševnej činnosti bolo dosiaľ dosť neprehľadné. Po zmenách v novele však bude ešte neprehľadnejšie. Dnes sa môže novinár dohodnúť s vydavateľom, že zrážkovú daň z príjmu autorovi nevyberie a ten si potom zárobok zdaní v daňovom priznaní.

Takýmto spôsobom si dnes môžu zdaňovať príjmy autori za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie. Dohodu o nevybratí dane z príjmov zrážkou musí vydavateľ daňovému úradu najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa autorského zákona (aktívne autorské príjmy) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (pasívne autorské príjmy) sa už budú primárne zdaňovať zrážkovou daňou so sadzbou 19 percent. Podľa novely sa budú len v daňovom priznaní zdaňovať príjmy: z vydávania, rozmnožovania, rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady, vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva, použitia iného predmetu duševného vlastníctva, postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Na schválenú zmenu zareagoval náš čitateľ. Podľa neho autor, či výkonný umelec si bude môcť naďalej vybrať, či uplatní zrážkovú daň, alebo si tieto príjmy zdaní sám (využije postup, uvedený v § 43 ods. 14) a potom si môže uplatniť náklady. "Keďže zákon nedefinuje formu dohody, bude stačiť, ak v autorskej zmluve (Zmluve o vytvorení diela) bude bod, v ktorom bude napísané, že autor (výkonný umelec) využíva postup podľa § 43, ods. 14 a príjmy na základe tejto zmluvy si zdaní sám."

Kapitálové príjmy

Väčšina príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov na území SR sa zdaňuje zrážkovou daňou 19 %. Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí sa ale zahrňovali do základu dane a zdaňovali v daňovom priznaní. Základ dane sa v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby však zdaňuje progresívne (19 % a 25 % sadzbou).

Od januára už budú mať príjmy z kapitálového majetku, okrem príjmov zdaňovaných zrážkou, osobitný základ dane, pre ktorý je určená sadzba dane 19 %.

Predaj cenných papierov

Vláda chce podporiť obchodovanie s cennými papiermi ďalšou zmenou. Fyzická osoba už od januára nebude zdaňovať príjem z predaja cenných papierov na burze cenných papierov v Bratislave alebo v zahraničí. Podmienkou je, aby doba medzi nadobudnutím cenných papierov a ich predajom presiahla jeden rok. Ak mala fyzická osoba cenné papiere v obchodnom majetku, na oslobodenie od dane nárok nemá.

Zdaňovanie dividend

Dividenda sa u právnickej osoby nebude zdaňovať len v takom rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho dividendu.

Ak bude suma u platiteľa dividendy) daňovým výdavkom (napríklad v zahraničí), tento podiel na zisku sa bude na Slovensku zdaňovať.

Stála prevádzkareň

Službová stála prevádzkareň vznikne, ak daňový nerezident - zahraničný subjekt alebo osoby pre neho pracujúce budú počas ľubovoľných dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov poskytovať na Slovensku služby (poradenstvo, manažérske služby, IT služby) súvisle alebo v niekoľkých obdobiach viac ako 183 dní.

Stála prevádzkareň umiestnená v SR je zahraničnou závislou osobou daňového nerezidenta. Pri zisťovaní jej základu dane sa používa transferové oceňovanie. Daňový nerezident môže požiadať o odsúhlasenie metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne. Od januára bude štát vyberať za žiadosť poplatok najmenej 5 000 eur.

Daňové výdavky

Od 1. januára 2015 sa už do základu dane zahrňujú len tie výdavky na poradenské a právne služby, ktoré už boli zaplatené. Novela spresňuje čo je to vlastne poradenská činnosť.  Je ňou účtovnícka služba, vedenie účtovných kníh, audítorské služby a daňové poradenstvo.

Novela tiež zavádza limit pre výdavky na získanie noriem a certifikátov. Do základu dane sa zahrnú jednorazovo v prípade, ak ich cena nepresiahne 2 400 eur. Tento limit sa už použije aj pri zdaňovaní za rok 2015.

Výdavky na normy a certifikáty, ktoré sú vyššie sa do základu dane zahrnú rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac však počas 36 mesiacov, počnúc mesiacom, v ktorom došlo k ich zaplateniu.

Záväzky po splatnosti

Novela zmenila pravidlá pri dávaní záväzkov po splatnosti do základu dane. Zmeny platia už pri podávaní daňového priznania za tento rok. Ak súd potvrdí reštrukturalizačný plán, daňovník zníži základ dane o sumu záväzku, o ktorú v minulosti základ dane zvyšoval. Urobí to v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom súd potvrdil reštrukturalizačný plán. Pokiaľ ide o zahrňovanie neuhradených záväzkov do základu dane, tento postup sa neuplatní na záväzky, ktoré sú obsiahnuté v reštrukturalizačnom pláne potvrdenom súdom.

U daňovníkov, na ktorých bol vyhlásený konkurz sa bude základ dane tiež znižovať o záväzok, ktorý v minulosti zvyšoval základ dane. Základ dane sa zníži za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

Opravná položka

K príslušenstvu pohľadávky (úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky) bude možné tvoriť opravnú položku, ak je riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov a od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní. Opravnú položku bude možné vytvoriť do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti. Ak je možné k príslušenstvu pohľadávky tvoriť opravnú položku, bude ho možné aj odpísať.

Odpisy pri prenajímanom majetku

Od januára sa pri podaní daňového priznania bude pri uplatňovaní daňových odpisov prenajímaného hmotného majetku zohľadňovať aj rozsah a doba prenájmu. Ak ročný odpis prenajímaného osobného automobilu je napríklad 1 800 eur a auto sa prenajíma len pol roka, pri porovnávaní daňového odpisu s príjmami z prenájmu sa bude porovnávať suma 900 eur.