• Chceli by sme s manželom kúpiť byt. Viem, že kúpna zmluva nadobúda účinnosť až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Predávajúci však od nás chce kúpnu cenu už pri podpise zmluvy. Čo však v prípade, ak kataster nehnuteľností vklad nepovolí? Akú máme istotu, že nám predávajúci peniaze vráti? Existuje nejaké rozumné riešenie?

To, samozrejme, závisí od čestnosti predávajúceho. Ak narazíte na podvodníka, nebudete mať ani byt, ani peniaze a zostane vám len podať žalobu alebo trestné oznámenie. V každom prípade by ste tak svoje peniaze dlhší čas nevideli.

Najrozumnejším riešením je v tento situácii na obdobie, kým kataster rozhodne o vklade, zložiť peniaze do úschovy u notára alebo do depozitu v banke. Pokiaľ zložíte peniaze do úschovy u notára s vyhlásením, že sa počas doby trvania úschovy vzdávate dispozičného práva nakladať s peniazmi v úschove, nakladá s nimi notár, samozrejme, podľa vopred dohodnutých podmienok, ktoré uvediete v zápisnici o úschove. Môžete sa napríklad dohodnúť, že notár vydá peniaze z úschovy predávajúcemu ako príjemcovi len vtedy, ak notárovi (do určitej lehoty) predloží list vlastníctva potvrdzujúci, že kupujúci – zložiteľ sa stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Inak je notár povinný vrátiť peniaze naspäť zložiteľovi. Peniaze sú počas doby trvania úschovy uložené na osobitnom účte notára s istotou, že ak ich notár vydá predávajúcemu – príjemcovi v rozpore s dohodnutými podmienkami, bude zodpovedať za škodu, ktorú vám tým spôsobil.

Notár je navyše na takéto situácie poistený zákonným poistením zodpovednosti za škodu. Ak by ste u notára zložili napríklad sumu osemstotisíc korún, zaplatili by ste mu odmenu cca tritisíc korún bez DPH. Pritom je jedno, ako dlho budú peniaze v úschove – odmenu platíte len raz, a to pri zložení peňazí do úschovy.

Okrem peňazí môže notár prijať do úschovy aj listinné cenné papiere (napríklad zmenky) a listiny, najmä závety. Úschovu závetu je navyše povinný bezodkladne zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri závetov. Na rozdiel od ostatných úschov je závet za života závetcu notár oprávnený vydať len závetcovi – inej osobe len vtedy, ak ju na to závetca splnomocní osobitným plnomocenstvom.