1. Nezabudnite na prvú pomoc

Preverte si, či druhý aktér nehody nepotrebuje prvú pomoc. Ak zazmätkujete, jej neposkytnutie môže mať pre vás v cudzine aj trestnoprávne následky. V niektorých štátoch môžete mať problém s náhradou škody, ak prvú pomoc neposkytnete.

2. Výstražný trojuholník a polícia

Okamžite po nehode musíte označiť miesto nehody výstražným trojuholníkom. Nezabudnite si obliecť reflexnú vestu. To platí aj pre všetkých, ktorí vystúpia z auta.

Ak doma pri nehode s malou spôsobenou škodou policajtov nevoláte, v zahraničí políciu vždy privolajte. Platí to aj v prípade, ak to podľa zákonov tejto krajiny nie je nevyhnutné. Napríklad v Chorvátsku musíte privolať políciu k dopravnej nehode vždy.

Keď budete mať nabúrané auto, nemusia vás pustiť cez hranice, ak nebudete mať potvrdenie od polície. Môže sa vám tiež stať, že privolanie polície je spoplatnené. Tak je to napríklad v Rakúsku, kde policajti naúčtujú poplatok tomu, kto ich privolal.  

Policajtovi budete musieť vysvetliť priebeh nehody. Ak neovládate jazyk krajiny, kde sa stala dopravná nehoda, budete potrebovať tlmočníka. Zabezpečí vám ho naše zastupiteľstvo.

Polícia vám vydá protokol o nehode. Budete ho potrebovať pri likvidácii nehody na Slovensku. Pozorne si ho prečítajte. Ministerstvo zahraničných vecí odporúča nepodpisovať nič, čomu nerozumiete. Ak polícia napriek tomu trvá na podpise, ešte pred podpis treba uviesť, že obsahu protokolu nerozumiete.

Ak polícia odmietne prísť na miesto havárie či spísať o nej správu, musíte zaznamenať čo najviac údajov o priebehu nehody a urobiť fotografie fotoaparátom či mobilom a vyplniť medzinárodnú správu o nehode.

3. Kontaktujete poisťovňu

Kontaktovať asistenčnú službu poisťovne sa v zahraničí určite oplatí, jej číslo si treba uložiť do mobilného telefónu.

Nejde len o nahlásenie škody. Operátori vám môžu výrazne pomôcť. Rozprávajú po slovensky alebo po česky a usmernia vás, ako ďalej postupovať. Prípadne vám pomôžu s niektorými ďalšími krokmi, ako je oprava auta na mieste či jeho odtiahnutie. Ak vám dajú súhlas na odtiahnutie auta alebo jeho opravu, vyhnete sa problému pri uplatňovaní náhrad. V každom prípade si odložte potvrdenia.

4. Správa o nehode

Ak cestujete do zahraničia autom, musíte mať so sebou zelenú kartu. Je to potvrdenie o uzavretom PZP zodpovednosti vozidla v zahraničí, ktoré budú policajti od vás požadovať.

Pri nehode v cudzine budete potrebovať medzinárodné tlačivo - správu o nehode. V krajinách Európskej únie má rovnakú formu. Vyplňte tie časti, ktoré sa vás týkajú. Vinník nehody vyplní svoju časť formulára, je vhodné aj keď vyplníte nákres nehody. Tlačivo obidve strany podpíšu a ako poškodený dostanete jednu kópiu tlačiva. Originál musí vinník doručiť do svojej poisťovne do 30 dní ak poistná udalosť vznikla v zahraničí od vzniku poistnej udalosti.

Ak ste v pozícii poškodeného a ten, kto vám nehodu spôsobil, nemá formulár, alebo sa nehoda stane v krajine, kde legislatíva nevyžaduje mať pri sebe tento dokument, vypýtajte si meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vodiča, obchodné meno a sídlo držiteľa či vlastníka motorového vozidla, obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti. Budete tiež potrebovať číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo vozidla a medzinárodnú poznávaciu značku krajiny registrácie vozidla, ktorým bola škoda spôsobená, číslo zelenej karty alebo číslo poistnej zmluvy zahraničného poistenia.

5. Nahlasovanie škody

Bez ohľadu na to, či ste škodu zavinili vy alebo druhá strana, treba v každom prípade po návrate domov oznámiť škodu poisťovni, a to v zákonnej lehote 30 dní. V poisťovni vinníka potom môžete skontrolovať, či nehodu nahlásil.

"V súvislosti s hlásením škôd z povinného zmluvného poistenia sa v poslednej dobe často vyskytujú situácie, kedy klienti nahlásia poistnú udalosť, ale nezdokladujú ju písomne," hovorí Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne.

Pripomína, že škody tiež možno nahlásiť prostredníctvom internetového formulára umiestneného na stránke poisťovne, ku ktorému je tiež potrebné doložiť kópiu technického preukazu auta a vodičského oprávnenia. Týmto si klient splnil oznamovaciu povinnosť, no je potrebné následne tento e-formulár vytlačiť a podpísaný dodať poisťovni (poštou, e-mailom, osobne).

Treba priložiť aj policajnú správu, ak bola privolaná polícia.

Za písomné nahlásenie škody poisťovne považujú doručenie záznamu o dopravnej nehode. Ak na niečo zabudnete, vybavovanie poistnej udalosti sa týmto môže zbytočne naťahovať.  

6. Likvidácia škody

Po príchode na Slovensko nasleduje obhliadka vozidla a škôd poisťovňou. Po likvidácii poistnej udalosti vám ako poškodenému poisťovňa vinníka dopravnej nehody preplatí poistné krytie. V prípade, že máte na vaše vozidlo uzavreté aj havarijné poistenie, vznik poistnej udalosti oznámte poisťovni, v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie. Táto vám následne vyplatí poistné plnenie. Z neho vám odráta spoluúčasť vo výške dohodnutej v poistnej zmluve. Poisťovňa vinníka vám prepláca z PZP len túto spoluúčasť.

Ak ste vinníkom nehody, v poisťovni, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, nahlásite škodovú udalosť. Zo zákonnej poistky sa vyplatí škoda poškodenému. Škody na vašom aute poisťovňa preplatí iba v prípade, že máte havarijnú poistku.