63292>

Nedoplatok zo zúčtovania odvodov vyšší ako príjmy

63292>

Nedoplatok zo zúčtovania odvodov vyšší ako príjmy

159797>

Nedoplatok zo zúčtovania odvodov vyšší ako príjmy

160068>

Nedoplatok zo zúčtovania odvodov vyšší ako príjmy


  • Zamestnanec zaplatil v roku 2008 nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 vo vyššej sume ako bol úhrn jeho zdaniteľných príjmov za rok 2008. Z usmernenia MF SR vyplýva, že dodatočné daňové priznanie si môže podať daňovník len v prípade, ak za zdaňovacie obdobie, v ktorom nedoplatok z RZZP zaplatil, nemal vyplatené žiadne príjmy zo závislej činnosti (zdanené preddavkovo alebo zrážkovou daňou). Zamestnanec si teda nemôže podať dodatočné daňové priznanie za rok 2007, a nakoľko v roku 2008 má nízke príjmy, časť zaplatenej dane sa mu už nevráti. Je to tak?

Usmernenie MF SR pod číslom 46/2006 zverejnené vo Finančnom spravodaji č. 8/2006 o zahrnutí nedoplatku, resp. preplatku, vzniknutých po vykonanom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia do základu dane bolo zverejnené pre usmernenie v roku 2005. No primerane sa dá aplikovať aj v súčasnosti, ak vznikne obdobný problém s vysporiadaním ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Je skutočne pravda, že v bode 3 písm.c) tohto usmernenia sa uvádza u daňovníka s príjmami podľa § 5 (závislá činnosť), že vyrovnaný nedoplatok z predchádzajúceho roka sa uplatní prostredníctvom dodatočného daňového priznania, ak nedosahuje príjmy zo závislej činnosti.

Môžem sa len domnievať , či zákonodarca neopomenul aj možný stav, aký sa vyskytol vášmu zamestnancovi, no v skutočnosti v dôsledku nezjednotenia legislatívy daňovej so zdravotnou, by bol daňovo diskriminovaný.

V každom prípade má daňovník právo podať dodatočné daňové priznanie a žiadať o vrátenie dane za príslušný rok a to v zmysle § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov, ak mu za predchádzajúci rok bolo vykonané ročné zúčtovanie (§ 38) zákona o dani z príjmov.

V dodatočnom daňovom priznaní odporúčam v oddiele IX [miesto pre osobitné záznamy daňovníka] vysvetliť správcovi dane dôvod podania dodatočného daňového priznania, alebo urobiť tak v prílohe listu.

Autor je daňový poradca.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.