Podnikateľ si môže aj pri využívaní vlastného osobného vozidla nezahrnutého do obchodného majetku uplatniť výdavky na pohonné hmoty paušálne, a to do výšky 50 percent z celkového preukázaného nákupu.

Túto zmenu priniesla novela zákona o dani z príjmov. Znamená to, že podnikateľ si môže dať do nákladov 50 percent zo spotreby. Nemusí pritom viesť knihu jázd a prepočítavať spotrebu. Tento spôsob má však aj veľkú nevýhodu - podnikateľ síce získa čas, lebo nemusí sedieť nad knihou jázd, ale stratí polovicu nákladov na pohonné hmoty, ktorými by si mohol znížiť príjmy.

"Pri rozhodovaní, či podnikateľ uplatní  paušálne alebo skutočné výdavky na pohonné látky, bude  rozhodovať prácnosť vedenia knihy motorového vozidla a predmet podnikania. Taxikári, obchodní cestujúci a obchodníci zásobujúci svoje maloobchodné prevádzky paušál používať určite nebudú. Nebudú sa chcieť vzdať 20 percent a 50 percent nákladov. U nich sú to vysoké čiastky," komentovala používanie paušálu na benzín či naftu odborníčka na dane, odvody a účtovníctvo z firmy Lucra team Dana Tonkovičová.

Podľa nej sú paušály v zásade nevýhodné, ale častokrát zvíťazí ľudská lenivosť a prirodzene nadobudnutá averzia k vypisovaniu akéhokoľvek tlačiva.  

"Ide pritom o jednoduché excelovské tabuľky. Vytvorením hárku pre "mesto" a "mimo mesta" sa podnikateľ vyhne aj komplikovanému prepočítavaniu spotreby pri prevádzke v meste a mimo mesta. Oba hárky podnikateľ v treťom spočíta," dodala D. Tonkovičová.

V prípade, že výhodnosť skutočných výdavkov nad pochybnosťami o správnosti vedenia knihy prevádzky motorového vozidla u živnostníka nezvíťazí, má ešte možnosť prejsť na daňovú evidenciu. "Z dokladov o nákupe pohonných hmôt si uplatní 80 percent (50 percent), poznačí si stav počtu kilometrov z tachometra na začiatku a na konci obdobia."

Aké možnosti má podnikateľ, ktorý NEMÁ auto v obchodnom majetku?

Môže si vybrať:

 1. Preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok a základnú sadzbu náhrady za každý jeden kilometer jazdy podľa zákona o cestovných náhradách. Mínusom je, že musí viesť evidencie jázd pracovných ciest.

 2. Paušálne výdavky do výšky 50 percent z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri  uplatňovaní paušálnych výdavkov z preukázateľného nákupu pohonných látok nemusí viesť žiadnu evidenciu jázd.

Aké možnosti má podnikateľ, ktorý MÁ auto v obchodnom majetku?

Môže si vybrať:

 1. Preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok. Mínusom je, že musí viesť evidenciu jázd pracovných ciest.

 2. Paušálne výdavky do výšky 80 percent z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia. Nemusí viesť žiadnu evidenciu. Musí mať však doklady o nákupe pohonných látok. Zákon zdôrazňuje tiež primeranosť počtu najazdených kilometrov. To znamená, že pri rovnakom rozsahu podnikateľskej činnosti by nemalo dôjsť k medziročnému neodôvodnenému nárastu tohto výdavku. Daňový úrad môže preveriť správnosť takto vykázanej spotreby pohonných látok, napríklad porovnaním so spotrebou vykazovanou v minulých zdaňovacích obdobiach alebo preveriť, či vozidlo najazdilo taký počet kilometrov, ktorý po prepočte spotreby zodpovedá nákupu pohonných látok.

 3. Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.

Všetky tieto  tri spôsoby preukazovania spotreby pohonných látok sú rovnocenné. Podnikateľ, ktorý má automobil zahrnutý v obchodnom majetku, sa môže rozhodnúť a vybrať si spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje. Každá z možností však má svoje špecifiká. Ak má daňovník viac motorových vozidiel, môže pri jednotlivých motorových vozidlách uplatňovať výdavky na pohonné látky rôznym spôsobom.

Pri rozhodovaní, ako bude pohonné látky účtovať a ktorý spôsob je preňho najvhodnejší, musí zvážiť nielen úsporu času, ale aj rozsah výdavkov, ktoré si môže okrem pohonných látok uplatniť ako daňové výdavky.

Vlastné auto v podnikaní

Ak podnikateľ potrebuje automobil, môže používať svoje súkromné auto na pracovné (služobné) účely. Takýto spôsob sa vyplatí vtedy, ak ide už o staršie auto, ktoré sa neoplatí dať do majetku a odpisovať.

Auto nebude zaradené do obchodného majetku firmy, ale bude možné ho využívať pri pracovných cestách, a to buď podnikateľa - fyzickej osoby, alebo ho môžu používať zamestnanci, prípadne konatelia spoločnosti.

Náhrada za spotrebované pohonné látky sa uplatňuje v závislosti od počtu najazdených kilometrov, cien pohonných látok platných v čase ich nákupu a spotreby v technickom preukaze.

Pri používaní vlastného vozidla nezahrnutého do obchodného majetku si okrem benzínu či nafty môže účtovať základnú náhradu za každý prejazdený kilometer. V súčasnosti to je 0,183 eura na kilometer. V tejto sume sú už zohľadnené všetky prevádzkové náklady automobilu, to znamená odpisy, opravy a údržba, poistenie. Nie je v nej zohľadnená daň z motorových vozidiel, lebo táto nesúvisí s prevádzkou vozidla, ale s jeho používaním na podnikanie. Túto si preto tiež môže dať do nákladov.

Auto v majetku

Ak si podnikateľ vloží auto do majetku, môže si účtovať viacej výdavkov. Musí však dať pozor na to, či auto využíva aj súkromne. Vtedy tieto výdavky, okrem zaplatenej cestnej dane, kráti v pomere, v akom auto používal súkromne.

Nevýhodou vloženia auta do majetku je to, že ak by sa podnikateľ rozhodol auto predať skôr ako po piatich rokoch od vyradenia z obchodného majetku, musel by príjem z predaja zdaniť. Až po uplynutí piatich rokov od vyradenia (čo je v praxi málo pravdepodobné) je príjem z predaja od dane oslobodený.

Účtovať si pritom môže:

 • odpisy
 • výdavky na technické zhodnotenie automobilu a príslušenstvo k autu
 • výdavky na opravy, údržbu, spotrebu olejov, umývanie vozidla
 • výdavky na garančné a servisné prehliadky, technickú kontrolu
 • zaplatenú daň z motorových vozidiel
 • diaľničné známky, parkovné
 • výdavky na poistenie automobilu
 • výdavky na spotrebované pohonné látky vypočítané (preukázateľné výdavky alebo 80 percent paušál)

Ak má auto na lízing, účtuje si:

 • lízingové odpisy
 • úrok
 • výdavky na poistenie automobilu
 • odpisy technického zhodnotenia
 • výdavky na opravy a údržbu podľa zmluvy
 • daň z motorových vozidiel
 • výdavky na spotrebované pohonné látky

Kniha jázd

Podkladom pre uplatňovanie výdavkov na pohonné látky je kniha jázd. Mala by obsahovať označenie vozidla a informáciu o tom, kto jazdu vykonal, účel jazdy, teda, či ide o firemnú alebo súkromnú, trasu, dátum a čas začatia jazdy, príchod a odchod z miesta rokovania (cieľ, kvôli ktorému sa jazda uskutočnila), dátum a čas ukončenia jazdy a počet najazdených kilometrov. Tie sa určujú podľa stavu na tachometri automobilu na začiatku a na konci cesty. Na evidenciu jázd môže slúžiť jednoduchá excelovská tabuľka, kniha jázd alebo špecializované softvéry.

Nadspotreba

Ak podnikateľ uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky, do daňových výdavkov nemôže zahrnúť nadspotrebu. Rozdiel medzi normovanou spotrebou a nadspotrebou nie je daňovo uznaným nákladom, ale pripočítateľnou položkou.

Ako je to s DPH

Od 1.1.2010 umožňuje novela zákona o dani z pridanej hodnoty odpočítanie DPH pri kúpe (a nájme) osobných automobilov, ak budú použité v podnikaní. To znamená, že ak je podnikateľ platiteľ DPH, zaplatenú DPH pri kúpe automobilu si môže odpočítať v daňovom priznaní k DPH.

Ak podnikateľ uplatňuje na pohonné látky paušál 80 percent, potom si môže uplatniť odpočítanie DPH len vo výške 80 percent. Neuplatnená DPH je nedaňovým výdavkom, podnikateľ si nemôže znížiť základ dane o hodnotu neuplatnenej DPH.


V ďalších častiach seriálu Dane v roku 2014 (všetky vydania a RSS), ktorý pripravujeme v spolupráci s Danou Tonkovičovou z firmy LUCRA team, si prečítate:

 • Zdanenie výhier a cien, zjednotenie výšky platenia preddavkov
 • Ako sa bude zdaňovať príjem z prenájmu
 • Všetky nezdaniteľné sumy - ako sa zmenia od januára, daňový bonus
 • Poradňa - najčastejšie chyby pri zdaňovaní príjmov