63292>

Nárok na odpočítateľné položky v ČR i SR

63292>

Nárok na odpočítateľné položky v ČR i SR

159797>

Nárok na odpočítateľné položky v ČR i SR

160068>

Nárok na odpočítateľné položky v ČR i SR


 • Pán Štefan pracoval celý rok 2008 v ČR. Jeho hrubý príjem predstavoval 288 462 Kč, odvody zamestávateľa 100 964 Kč (odvody zamestnanca na potvrdení uvedené nie sú - má ich ešte doložiť na osobit. potvrdení - predpokladaná výška cca: 12,5% z HM - 36,058 Kč), záloha na dań zaplatená v ČR je 38 655 Kč. Vo februári 2008 ho zamestnávateľ vyslal do svojej pobočky v SR za čo mu ekonómka vystavila "naše potvrdenie o zúčt. a vyplat. príjmoch FO," kde ale hrubý príjem uviedla v českých korunách (19 775) ako aj poistné (2 472 Kč), ale preddavky na daň sú už uvedené v SK (2 727). Pán Štefan predložil potvrdenie o životnom poistení (11 616 Sk). Manželka je t. č. na materskej dovolenke s dvomi dcérami. V roku 2008 poberala tieto príjmy: rodinné prídavky od 1-9/2008 v ČR vo výške 34 605 Kč a v SR poberala rodičnovské príspevky (40 885 Sk) a materské (24 060 Sk). Bonus na prvé dieťa 12 mesiacov, druhé dieťa 4 mesiace.

  Otázky:
  1. Je povinný podať p. Štefan daňové priznanie v ČR? Ak áno, tak:
  a) môže si tam uplatiť "zľavu na poplatníka" vo výške 24 840 Sk
  b) môže si uplatiť "zľavu na manželku" vo výške 24 840 Sk, keď jej príjmy sú nižšie ako 68-tisíc Kč?
  c) má nárok na daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa vo výške 10 680+3 560=14 240 Kč?
  d) môže si tam uplatniť životnú poistku?
  2. Čo v prípade, ak tieto vyššie uvedené zľavy môže uplatniť v ČR, tak v daňovom priznaní v SR už nemá nárok na odpočítateľné položky a daňový bonus?
  3. Ešte dva jednoduché prípady:
  a) Popri príjmoch zo závislej činnosti má p. Jana príjmy aj za "osobnú asistenciu ", zdaňuje sa tento druh príjmu?
  b) Pani Magda pracuje ako ošetrovateľka v Rakúsku na živnosť, musí podať daňové priznanie aj na Slovensku?

K vašej prvej otázke, či má pán Štefan povinnosť podať daňové priznanie v Českej republike vám musím dať odpoveď v tom znení, že ja ako daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcoch som odborníkom na slovenské dane. Na túto otázku vám zodpovie len odborník na české dane, český daňový poradca, prípadne si musíte naštudovať príslušné zákony tak, aby si pán Štefan splnil povinnosti zo zákona k dani z príjmu.

Ak pán Štefan má na Slovensku trvalý pobyt, je rezidentom nášho štátu s neobmedzenou daňovou povinnosťou, podáva na Slovensku daňové priznanie z celosvetových príjmov.

Zároveň má nárok na všetky odpočítateľné položky, v zmysle § 11 zákona o dani z príjmu, t. j. na seba, na manželku, na životné poistenie a aj na uplatnenie nároku na daňový bonus, v zmysle § 33 zákona č. 595/2003 o dani z príjmu.

Príjem z činnosti osobného asistenta, ktorý vypláca občan s ťažkým zdravotným postihnutím za výkon osobnej asistencie, sa považuje za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b zákona o dani z príjmov t.j. príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním, napr. aj príjem podľa § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, t. j. daňovú povinnosť z takto dosiahnutého príjmu je daňovník povinný vysporiadať osobne, prostredníctvom daňového priznania, kde sa uvádzajú všetky druhy dosiahnutých príjmov, napr. aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (tie na základe potvrdenia od zamestnávateľa).

Ak si daňovník neuplatní daňové výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, môže uplatniť výdavky vo výške 40 %, podľa § 6 ods. 10.

Príjmy z podnikania uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov plynúce zo zdrojov na území Rakúskej republiky sa na účely zdanenia považujú za príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území Rakúskej republiky.

Základom dane daňovníka vo všeobecnosti je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky, na zistenie ktorého sa použijú ustanovenia § 17 až 29.

Pri splnení podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov si môže daňovník uplatniť daňové výdavky paušálne, spôsobom uvedeným v ustanovení § 6 ods. 10. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.

Prípadne si môže viesť aj účtovníctvo v zmysle postupov účtovania platné pre jednoduché účtovníctvo, kde bude postupovať pri určení základu dane podľa spomínaných § 17 až 29.

Podľa § 45 zákona o dani z príjmov a článku 23 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku č. 48/1979 Zb. (ďalej len „zmluva“) dvojitému zdaneniu predmetných príjmov sa zamedzení uplatnením metódy vyňatia príjmov.

To znamená, že budete vypĺňať v daňovom priznaní typu B okrem oddielu VI a výpočtu základu dane, najmä riadky 79 až 81, 87 a súvisiace s riadkom 87. Daňové priznanie teda máte povinnosť podať.

Autorka je členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.