63292>

Nárok na daňový bonus

63292>

Nárok na daňový bonus

159797>

Nárok na daňový bonus

160068>

Nárok na daňový bonus


  • Mám nárok na daňový bonus v plnej výške, keď som bola od 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008 zamestnaná, ale od 1. 11. 2008 som nastúpila na materskú dovolenku? Dieťa sa mi narodilo 23. 11. 2008. Aké sú podmienky vyplatenia celej sumy a pomernej časti daňového bonusu?

Na uplatnenie daňového bonusu máte nárok až najskôr v mesiaci, v ktorom sa vám

narodilo dieťa, t. j. za mesiac november a potom december. Zamestnávateľ mohol naň prihliadnuť, ak by ste mu do 30-tich dní, ako nastala skutočnosť, predložila rodný list dieťaťa.

Ak však zamestnanec nepreukáže splnenie podmienok v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ prihliadne na preukázanie podmienky na priznanie daňového bonusu dodatočne pri ročnom zúčtovaní. Alebo vy si ich uplatníte, pokiaľ ste nepožiadali o ročné zúčtovanie do 15. februára, pri podaní daňového priznania typu A do 31. marca.

U vás vznikol nárok na vyplatenie bonusu vo výške 582 Sk x 2 mesiace.

Predpokladám však, že váš príjem zo závislej činnosti bol aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Pre rok 2008 je to stanovená suma 48 600 Sk.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Autorka je členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.