Viedol som jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla o celkovej hmotnosti 2160 kg a prázdneho prípojného vozidla s okamžitou hmotnosťou 400 kg. Zastavila ma polícia a obvinila z porušenia zákona, nakoľko vozík má v dokladoch uvedenú najvyššiu prípustnú celkovú hmotnosť 1700kg, čo po sčítaní s hmotnosťou auta presiahlo povolených 3500kg. Policajtka mi dala zákaz činnosti 18 mesiacov. Je jej postup v súlade so zákonom?

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky, najväčšou prípustnou hmotnosťou je najväčšia hmotnosť naloženého vozidla, pri ktorej je povolené použitie naloženého vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Najväčšia prípustná celková hmotnosť - znamená najväčšiu hmotnosť vozidla v "kg" stanovenú výrobcom závisiacu od jeho konštrukcie a výkonu.

Najväčšia prípustná hmotnosť tak vozidla, ako aj jazdnej súpravy sa zisťuje z osvedčenia o evidencia a nemá na ňu vplyv okamžitá hmotnosť vozidla. Údaje zapísané v osvedčení o evidencii vychádzajú okrem iného zo základného technického opisu vozidla pri typovom schválení vozidla. Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla ako aj jazdnej súpravy je teda objektívne určená maximálna hmotnosť, pri ktorej môže byť vozidlo prevádzkované v premávke na pozemných komunikáciách. 

Podľa Zákona o cestnej premávke môže motorové vozidlo určitej skupiny viesť len osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny. Do skupiny motorových vozidiel B patria okrem iného jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla. V prípade, ak najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy presiahne 3500 kg, na vedenie takejto jazdnej súpravy nie je vodičské oprávnenie skupiny B postačujúce.

Rozumieme, že ste držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B a v čase kontroly policajnou hliadku ste viedli jazdnú súpravu, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presiahla 3500 kg (keďže najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla bola 2160 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť vozíka 1700 kg, čo je spolu 3860 kg). V zmysle zákona o priestupkoch sa vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia považuje za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý môže byť uložená pokutu od 300 EUR do 1300 EUR a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov. 

Jedným zo znakov skutkovej podstaty priestupku je aj jeho spoločenská nebezpečnosť (porušenie alebo ohrozenie záujmu spoločnosti). Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že ak sa obvinený z priestupku domnieva, že vzhľadom na spoločenskú nebezpečnosť jeho konania mu bola uložená neprimeraná sankcia môže podať v zákonom ustanovenej lehote (15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia) odvolanie, v ktorom bude namietať neprimeranosť sankcie.

Autori pôsobia v spoločnosti PRK Partners.

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla
Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla
Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla
Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla