• Tento rok som sa pred obytným domom pošmykol na zľadovatenom chodníku a zlomil som si nohu. Pre tento úraz som bol tri mesiace práceneschopný. Známy mi povedal, že si môžem vymáhať na súde náhradu škody. Mal pravdu? Ak áno, od koho? Chodník bol v rovnakom neschodnom stave ešte štyri dni po mojom úraze, posypali ho až na piaty deň. Aký postup mám zvoliť?

Radím vám riešiť vec súdnou cestou, ak vám zodpovední neuhradia vzniknutú škodu dobrovoľne. Možno zjednodušene povedať, že každý chodník v meste „má svojho pána“. Podľa paragrafu 9a ods. 4 zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ak ich príčinou boli nedostatky v schodnosti na priľahlých chodníkoch a ak tieto nedostatky neboli bez prieťahov odstránené.

Platí to za predpokladu, že tieto škody vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Toto ustanovenie cestného zákona sa vzťahuje aj na váš prípad. Vznikla vám škoda v dôsledku poľadovice na chodníku a je potrebné zistiť, kto za škodu na ňom zodpovedá.

Ak by to bol chodník pred rodinným domom, za prípadnú škodu vzniknutú chodcovi na ňom zodpovedá jeho majiteľ. Keďže vo vašom prípade je to obytný dom, možností je niekoľko.

Buď to bude spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak si bývalí nájomníci byty odkúpili do osobného vlastníctva a spravujú si spoločné veci sami, alebo to bude bytové družstvo, ak ide o družstevné byty. Do tretice prichádza do úvahy správca obytného domu, zvyčajne to je správcovská spoločnosť alebo bytový podnik. To, kto je za váš úraz zodpovedný, zistíte na mestskom alebo obecnom úrade.

Predpokladajme, že zodpovedný bude bytový podnik. Vyzvite ho predžalobnou upomienkou na náhradu škody, ktorá vám vznikla. Upozornite ho, že ak škodu neuhradí dobrovoľne, budete celú vec prostredníctvom právneho zástupcu riešiť súdnou cestou, čím mu vzniknú na trovách konania zbytočné náklady. Ak sumu nezaplatí dobrovoľne, zažalujte ho. Žalobu označte ako žaloba o náhradu škody spôsobenej závadou v schodnosti chodníku.

K žalobe si zadovážte dôkazy - hlavne výpovede svedkov vašej nehody, potvrdenie nemocnice o vašom prevoze sanitkou a potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti. V žalobe musíte správne vyčísliť výšku škody, ktorá vám vznikla, a iné ujmy. Od bytového podniku môžete v žalobe požadovať náhradu vzniknutej škody (ak ste podnikateľ, aj ušlého zisku), bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Výšku škody vypočítate ako pokles príjmov v dôsledku poberania nemocenského, ak ste zamestnaný. Ak ste podnikateľ, bude to predstavovať napríklad výpadok fakturovaných príjmov v porovnaní s priemerom predchádzajúcich mesiacov. Ako škodu si môžete vyčísliť tiež škodu, ktorá vznikla v dôsledku pádu na vašom odeve alebo veciach.

K tomu pripočítate bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Túto sumu vyčíslite podľa bodového ohodnotenia úrazu vychádzajúceho z lekárskeho posudku ošetrujúceho lekára po skončení práceneschopnosti.

Výhodou je, že podľa zákona ste od platby súdneho poplatku oslobodený, pretože ide o súdne konanie o náhradu škody spôsobenej na zdraví. Honorár zaplatený právnikovi za právne zastupovanie pritom dostanete v prípade úspechu od žalovaného bytového podniku späť ako náhradu trov konania. Ak svoju žalobu dobre zdokladujete dôkazmi, máte podľa môjho názoru na súde veľkú šancu uspieť.