Nakoľko nepoznáme obsah pracovnej zmluvy, interné smernice, ani vnútorný mzdový predpis zamestnávateľa, na Vašu otázku môžeme odpovedať len všeobecne, v súlade s platnou legislatívou SR.

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

V zmysle § 87 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej „ZP“) „ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne.“ Váš pracovný čas by však v priebehu 24 hodín nemal presiahnuť 12 hodín.

V praxi sú známe 2 možnosti:

a) pracovný čas sa nerovnomerne rozvrhne najviac do 4 mesiacov po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode priamo so zamestnancom,

b) pracovný čas sa nerovnomerne rozvrhne najviac do 12 mesiacov dohodou vyjadrenou v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. V tomto prípade dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím, tehotnej žene, žene alebo mužovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, osamelému zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním.

Konto pracovného času

Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, najviac však na obdobie 30 mesiacov. Tento spôsob sa môže zaviesť iba vtedy, ak v organizácii pôsobí odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, pričom musí byť dodržaný maximálny priemerný týždenný pracovný čas 48 hodín v období najviac 12 mesiacov.

Ďalej je zamestnávateľ povinný viesť účet konta pracovného času. Pri uplatňovaní konta pracovného času môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas a v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas, alebo prácu nebude vykonávať vôbec.

Plán pracovných zmien

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 90 ZP plánovať začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien, a oznamovať to písomne na mieste, ktoré je zamestnancovi prístupné, najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

Sviatok V zmysle § 122 ods. 3 ZP „zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.“

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť všetky zložky mzdy, ktoré zodpovedajú skutočne odpracovanému času bez ohľadu na to, či ste odpracovali menej alebo viac hodín, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

Naopak, v prípade, že sviatok vychádza na deň, kedy zamestnanec nemal mať zmenu, a teda ani skutočne vo sviatok nepracoval, nebude mať nárok na mzdu a ani na náhradu mzdy, nakoľko mu mzda neušla z dôvodu toho, že bol sviatok.

Sviatok a nočné zmeny Začiatok dňa pracovného pokoja je jednoznačne identifikovaný v ustanovení § 95 zákona ZP. Zároveň platí, že na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena.

To znamená, že na týchto pracoviskách sa začiatok dňa sviatku nepočíta od nultej hodiny, ale od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena.

Príklad

1) Ak bola pracovná zmena 23. 12. 2017 odpracovaná od 18,00 - 06,00 hod. = nevzniká nárok na mzdové zvýhodnenie vo sviatok

2) Ak bola pracovná zmena 24. 12. 2017 odpracovaná od 06,00 - 18,00 hod. = vzniká nárok na mzdové zvýhodnenie vo sviatok za všetky odpracované hodiny

1) Ak bola pracovná zmena 24. 12. 2017 odpracovaná od 18,00 - 06,00 hod. = vzniká nárok na mzdové zvýhodnenie vo sviatok za všetky odpracované hodiny

Odporúčanie

V prípade pochybností ohľadne vašej mzdy odporúčame konzultáciu s pracovníkom mzdového oddelenia, prípadne sa oboznámiť sa s internými predpismi a smernicami zamestnávateľa.

Ak by vám zamestnávateľ odmietol podať informácie, dozor nad dodržiavaním mzdových a pracovných podmienok zamestnancov vykonáva Národný inšpektorát práce, ktorý dvakrát v týždni poskytuje bezplatné poradenstvo aj v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok