• V priebehu kalendárneho roka som bola zamestnaná u dvoch rôznych zamestnávateľov a od 26. 9. som na materskej dovolenke. Materská mi bola vyplatená až v nasledujúcom roku (tj. za obdobie od 26.09.04 do 31.01.05). Čo sa považuje za zdaniteľný príjem a čo je odpočítateľnou položkou? Samozrejme otázka sa vzťahuje na obdobie od nástupu na MD, je potrebné z tohto sociálneho príspevku odvádzať daň? Ak áno, akú, a čo je odpočítateľnou položkou?

Peňažná pomoc v materstve je vyplácaná prvých 28 týždňov, a potom do 3 rokov je Vám vyplácaný rodičovský príspevok. V zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú tieto príspevky a dávky od dane oslobodené, a neuvádzajú sa ani do daňového priznania.

Odpočítateľnú položku na daňovníka (80 832 Sk) podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov si uplatníte vo svojom daňovom priznaní v plnej výške. V prípade, že Váš vlastný príjem za zdaniteľné obdobie bol nižší ako 80 832 Sk, môže si na Vás uplatniť odpočítateľnú položku podľa §11 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov aj manžel za podmienky, že žijete v spoločnej domácnosti počas celého zdaňovacieho obdobia.

Pre tieto účely sa za váš vlastný príjem považujú príjmy zo závislej činnosti od dvoch zamestnávateľov, a peňažná pomoc v materstve vyplatená za obdobie od 26.9. do 31.12.2004. Manžel si môže uplatniť teda sumu vo výške kladného rozdielu medzi sumou odpočítateľnej položky (80 832 Sk) a sumou vášho vlastného príjmu.