Silvia bola na materskej 34 týždňov. Po ukončení poberania materského začala dostávať z úradu práce rodičovský príspevok. Nepodala si však prihlášku na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni (SP). Prihlášku odniesla na pobočku až po siedmich mesiacoch. Takto jej však vzniklo chýbajúce obdobie dôchodkového poistenia viac ako sedem mesiacov. Požiadala preto Sociálnu poisťovňu o spätné prihlásenie na dôchodkové poistenie. Podľa zákona to však možné nie je. To znamená, že mesiace na rodičovskej dovolenke sa Silvii nebudú počítať do dôchodku a SP jej obdobie nezapočíta. 

Pobočky Sociálnej poisťovne riešia desiatky takýchto prípadov. „K tejto situácii došlo práve preto, že táto žena nepodala po skončení poskytovania materskej dávky prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov. Toto poistenie vzniká odo dňa prihlásenia, najskôr však odo dňa podania prihlášky,“ vysvetlila Andrea Zahoranová, riaditeľka odboru poistného Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa odporúča matkám, ktoré sa starajú na materskej o dieťa, aby prihlášku na dôchodkové poistenie poslali Sociálnej poisťovni ešte pred ukončením poberania materského.

Žiadosť o materské

Prvé povinnosti však začínajú pre budúce matky ešte predtým, ako idú na materskú dovolenku.

Ak je matka osamelá a spĺňa podmienku osamelosti (nežije v spoločnej domácnosti s inou fyzickou osobou), má nárok na materské dlhšie ako 34 týždňov – až  37 týždňov. Nárok vzniká spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným termínom pôrodu, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa. Materské dostáva matka len vtedy, ak je v posledných dvoch rokoch 270 dní nemocensky poistená. Súčasne musí byť aj poistená v čase uplatnenia si nároku, prípadne musí byť v ochrannej lehote.

Ďalší postup závisí od toho, či ste zamestnaná alebo ste živnostníčka. Lekár – gynekológ vám potvrdí žiadosť o materské. V žiadosti vypíše dátum predpokladaného termínu pôrodu, nástup na materskú dovolenku si vpíšete do žiadosti sama.

Ak ste zamestnaná, žiadosť o materské posunie do Sociálnej poisťovne váš zamestnávateľ. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba,  odnesiete ju do pobočky Sociálnej poisťovne podľa vášho trvalého bydliska.

Zdravotnej poisťovni sa začiatok materskej dovolenky nenahlasuje. Urobí to za vás Sociálna poisťovňa.

Ak ste živnostníčka, počas trvania materskej dovolenky zdravotné poistenie neplatíte.

A čo po pôrode?

Do troch mesiacov po pôrode musíte oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne rodné číslo svojho dieťaťa. Fotokópiu jeho rodného listu môžete doručiť osobne do pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá materské vypláca, alebo zaslať poštou alebo e-mailom. Inak vám môže poisťovňa vyplácanie dávky pozastaviť.

Počas poberania materskej dávky štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu (vrátane príspevkov do II. piliera, ak sú jeho sporiteľmi). To znamená, že na poistenie sa nemusíte prihlasovať. Prihlášku na dôchodkové poistenie musíte odovzdať najneskôr v posledný deň poberania. Ak podáte prihlášku neskôr, ocitnete sa v situácii, že toto obdobie sa vám nebude počítať do dôchodku.

Na rodičovskej

Poistné platiť na rodičovskej dovolenke nebudete. Prechod na rodičovskú dovolenku pre matku znamená, že namiesto poberania materského začne dostávať do troch rokov dieťaťa (ak je dieťa choré, do šiestich) rodičovský príspevok. Ide o štátnu sociálnu dávku 203,20 eura. Štát by ju od mája mal zvýšiť o desať eur.

Pri vybavovaní rodičovského príspevku na úrade práce predkladá matka potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o dĺžke poberania materského. Požiadať oň môže mamička osobne, e-mailom, ale aj telefonicky, potvrdenie jej Sociálna poisťovňa v takom prípade pošle poštou.