Konanie o dodatočnom povolení stavby upravuje ustanovenie § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Podľa citovaného znenia zákona, ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu (ex offo) konanie o dodatočnom povolení stavby. 

Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými právnymi predpismi. V popisovanom prípade stavebný úrad zistil porušenie stavebného zákona a už začal vo veci konať z úradnej moci.

Dve podmienky 

Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby o predloženie dokladov o súlade potenciálneho dodatočného stavebného povolenia s verejným záujmom. Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

Druhou podmienkou je, že vlastník stavby musí preukázať, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou, resp. má k pozemku iné právo. Ak je vlastník pozemku odlišný od vlastníka stavby a s dodatočným stavebným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a stavebné konanie preruší až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci. 

Nesplnenie podmienok 

Ak sa v priebehu konania o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby alebo ak nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby. Náklady na odstránenie stavby znáša vlastník tzv. čiernej stavby. 

Ako sa vyhnúť búraniu

Ak vlastník nepovolenej stavby splnil všetky zákonom stanovené podmienky a v konaní sa nepreukázal rozpor stavby s verejnými záujmami, stavebný úrad vydá rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, v ktorom povolí vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. Vlastník „čiernej“ stavby zaplatí za podanie žiadosti o vydanie dodatočného stavebného povolenia správny poplatok vo výške 150 €. 

Správny poplatok je pri stavbách postavených bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom vyčíslený vo výške trojnásobku sadzby poplatku, ktorý by stavebník zaplatil za štandardné stavebné povolenie (50 €). Vyplýva to z položky 61 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu zákona o správnych poplatkoch. 

Ide o priestupok

Uskutočňovanie stavby bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia je konaním v rozpore so zákonom a je flagrantným porušením stavebného zákona. Je to priestupok sankcionovateľný pokutou. Ak stavebník stavia rodinný dom „na čierno“ bez stavebného povolenia, stavebný úrad mu uloží pokutu až do výšky 33 193,92 eura. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Mám čiernu stavbu. Musím ju zbúrať?
Mám čiernu stavbu. Musím ju zbúrať?
Mám čiernu stavbu. Musím ju zbúrať?
Mám čiernu stavbu. Musím ju zbúrať?