Rozumieme, že predmetom vašej činnosti je preprava tovaru, ktorú poskytujete pre českú zdaniteľnú osobu. Vo veci registrácie za platiteľa dane, resp. toho či hodnota takejto prepravy vstupuje do obratu na účely registrácie podľa §4 ods. 7 Zákona o DPH (ďalej len „ZDPH“) berte na vedomie, že do predmetného obratu vstupuje hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, teda v SR.

Upozorňujem však, že miesto dodania prepravných služieb poskytnutých českej zdaniteľnej osobe sa v súlade s §15 ods. 1 ZDPH nachádza na území ČR, teda v krajine príjemcu týchto služieb.  Vyššie uvedené znamená, že poskytovanie predmetnej služby v prospech českej zdaniteľnej osoby vám nezakladá povinnosť registrácie za platiteľa dane podľa §4 ZDPH a rovnako hodnota takto poskytnutých služieb nevstupuje do obratu na účely prípadnej povinnej registrácie za platiteľa dane.

Registrácia pred dodaním

Na strane druhej však treba upozorniť, že v súlade s §7a ZDPH platí, že ak vy ako zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v SR napríklad miesto podnikania, bydlisko dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v inom členskom štáte (napr. v ČR) a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby. Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7 ZDPH.

Vyššie uvedené znamená, že vám ako fyzickej osobe – zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane, vzniká pred poskytnutím prepravných služieb tovaru pre českú zdaniteľnú osobu registračná povinnosť podľa §7a ZDPH. Predmetná registrácia vám nezakladá štatút platiteľa dane. Na základe danej registrácie budete môcť/musieť vyhotoviť faktúru s prenosom daňovej povinnosti pre českú zdaniteľnú osobu, ale nebudete mať napr. nárok na odpočet dane z prijatých plnení atď.

Rovnako upozorňujeme, že ako osoba registrovaná podľa §7a ZDPH budete mať povinnosť podľa §80 ods. 3 ZDPH podávať štvrťročne súhrnný výkaz, ak v danom štvrťroku dodáte napr. predmetné prepravné služby tovaru pre českú zdaniteľnú osobu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Kuriérske služby a registrácia k DPH
Kuriérske služby a registrácia k DPH
Kuriérske služby a registrácia k DPH
Kuriérske služby a registrácia k DPH