Pre vylúčenie účasti manželky z podnikania sú v zásade dve možnosti: 

1. Dohoda o zúžení BSM

V zmysle  § 143a   (1) Občianskeho zákonníka  manželia sa môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Podľa ods. 3  dohoda  vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa. 

2. Zrušenie BSM návrhom na súd 

V zmysle §148a ods.2 OZ, súd na návrh zruší bezpodielove spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. 

Pre správnu aplikáciu niektorej z vyššie uvedených možností odporúčame ich konzultovať s advokátom ako aj kvôli zisteniu, ktorá z nich je vhodnejšia pre váš prípad.

Odpočet DPH

Pokiaľ ide o odpočet DPH, v prípade, že je kupujúci platca DPH a bude využívať nehnuteľnosť na podnikanie, môže si uplatniť odpočet DPH na základe faktúry od predávajúceho s uvedenými povinnými údajmi na faktúre vrátane IČ DPH. To, či  kataster zapíše v prípade vlastníka IČO alebo rodné číslo nie je pre účely DPH smerodajné. Predmetnú nehnuteľnosť je nutné účtovne zaradiť do obchodného majetku.

Upozorňujeme na časový test, to znamená, že v prípade zmeny účelu využívania nehnuteľnosti po dobe skôr ako 20 rokov  (napr. na súkromné účely) by bolo nutné odpočítanú DPH vrátiť (§ 54 ods. 4. zákon o DPH).

Rovnaká povinnosť vrátenia odpočítanej DPH platí aj v iných prípadoch napr. § 38 ods. 1 zákona o DPH - predaj oslobodený od DPH po 5 rokoch od 1. kolaudácie alebo  prenájom v rámci oslobodenia od DPH podľa § 38 ods. 3.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Kúpa nehnuteľnosti do podnikania. Bez manželky a s možnosťou odpočtu DPH
Kúpa nehnuteľnosti do podnikania. Bez manželky a s možnosťou odpočtu DPH
Kúpa nehnuteľnosti do podnikania. Bez manželky a s možnosťou odpočtu DPH
Kúpa nehnuteľnosti do podnikania. Bez manželky a s možnosťou odpočtu DPH