Ak sa manažment podniku nesnaží vidieť príčinu problému, môže sa stať, že uvidí až problém. Ak už aj tento problém identifikuje, môže byť už neskoro na zavádzanie manažérskych zlepšení a bude musieť nastúpiť krízový manažment, ktorý firmu zachráni len za cenu drastických opatrení.

Manažment výrobného družstva Kovex sa rozhodol zlepšiť svoj kontrolingový systém a pripraviť sa tak na zmeny v konkurenčnom prostredí súvisiace so vstupom do EÚ. Družstvo sídli v Plaveckom Štvrtku a v súčasnosti sa špecializuje na povrchové úpravy kovov a výrobu produktov zo zinkozliatin. Zamestnáva viac ako 50 pracovníkov a dosahuje obrat vyše 61 miliónov korún, čo ho radí medzi stredné podniky. Na príklade tohto podniku možno ilustrovať zavádzanie nového systému kontrolingu v praxi.

Mierne zhoršenie ekonomických ukazovateľov

V podniku v súčasnosti existuje vnútropodnikový kontroling, ktorý zahŕňa najmä sledovanie nákladov podľa nákladových stredísk, relatívne podrobne členené analytické účtovníctvo, sledovanie pohľadávok a záväzkov, majetku, zásob, ako aj rôznych ekonomických ukazovateľov. V rámci súčasného kontrolingu podnik jedenkrát ročne vykonáva finančno-ekonomickú analýzu, ktorá má súhrnne zhodnotiť zdravie spoločnosti.

Práve táto analýza v roku 2003 poukázala na vznikajúci problém. Prišlo totiž k miernemu zhoršeniu niektorých základných ekonomických ukazovateľov oproti predchádzajúcemu roku. Tieto menej priaznivé výsledky družstvo pochopilo ako jemný varovný signál, ktorý ho núti zamyslieť sa, aká bude situácia v budúcnosti predovšetkým v porovnaní s konkurenciou.

Takáto finančno-ekonomická analýza však neumožňuje flexibilne reagovať na meniace sa prostredie. Ide totiž o dlhodobú analýzu robenú spätne za predchádzajúce obdobie, takže zachytené signály jasne nepoukazovali na konkrétne problémy. Naznačovali skôr, že v podniku sú skryté rezervy, ktoré je potrebné najprv odhaliť a následne odstrániť. Súčasný kontrolingový systém v družstve teda nepostačuje na účely riadenia, keďže neponúka dostatočné nástroje na identifikáciu príčin črtajúcich sa problémov a v dostatočnej miere nevytvára predpoklady na ich odstránenie. Čo je teda potrebné urobiť, aby sa výsledky zlepšili a dosiahol rast zisku podniku?

Hazard so zdravím podniku

Vstup Slovenska do Európskej únie bude znamenať zostrenie konkurenčného boja a rast súčasných nákladov, čo prinesie vyššie nároky na riadenie spoločnosti. Na druhej strane však bude znamenať nové príležitosti pre odbyt na nových trhoch, pravdaže, pre náročného zákazníka. To si bude vyžadovať rast kvality pri pomerne nízkych nákladoch.

Neriešenie vznikajúcich problémov najmä po integrácii SR do EÚ by mohlo znamenať hazard so zdravím a budúcou existenciou firmy.

Preto podnik nadviazal spoluprácu s poradenskou spoločnosťou EMARK, ktorej úlohou je zlepšiť systém kontrolingu a dosiahnuť zlepšenie hospodárskych výsledkov v družstve. Na čo sa má poradca vo svojej činnosti zamerať?

Vstup Slovenska do EÚ bude aj skúškou schopností manažérov a funkčnosti systémov riadenia v podniku. Základom úspechu a zabezpečenia dlhodobého zdravia spoločnosti je aj v podmienkach tvrdej konkurencie únie dobrá príprava.

Podnik sa musí pripraviť ešte skôr, ako sa v ňom vyskytne hmatateľný problém vo forme klesajúceho zisku alebo prehlbujúcej sa straty. Pokles zisku je dôsledok, ktorého príčiny sa datujú dávno pred tým, ako k nemu dôjde.


Podnik musí vedieť správne identifikovať tieto príčiny ešte v čase, kým je problém v zárodku.

Včasná identifikácia príčin vznikajúcich problémov umožňuje aplikovať jemnejšie cielené nápravné opatrenia a vhodne investovať do rozvoja firmy. To sa odráža v dobrom zdraví spoločnosti po finančnej aj obchodnej stránke, vedie k spokojnosti a vyššej motivovanosti zamestnancov a v konečnom dôsledku k dlhodobo vyšším ziskom.

Skryté rezervy v podniku

Základnou úlohou správne fungujúceho kontrolingu je pomocou overených nástrojov včas identifikovať vplyvy, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k problémom v podniku a ohrozovať jeho existenciu. Dobre fungujúci kontroling musí identifikovať aj najslabšie negatívne vplyvy. Musí podrobne odhaľovať skryté rezervy v podniku a tým predchádzať vzniku závažných problémov, akými je najmä pokles zisku alebo prehlbovanie straty, odchod dôležitých zákazníkov, výrazné problémy s predajom, pokles vyťaženia kapacít, odchod kľúčových zamestnancov, hroziaca platobná neschopnosť firmy alebo nespokojnosť jej majiteľov.

Typických identifikátorov problémov v podniku je mnoho. Vznik problémov vedie predovšetkým k potrebe zamyslieť sa nad tým, prečo vôbec vznikli a prečo si to manažéri všimli až v tomto štádiu. Dôvodom sú často práve manažéri. Nikto nevidí problémy vo svojej firme rád, tragédiou však je, keď manažéri problémy vidieť nechcú.

Aby kontroling splnil svoj hlavný cieľ – včas identifikovať príčiny budúcich problémov, využíva rôzne nástroje. Jednou z najúčinnejších metód a zároveň základ spoľahlivého a flexibilného kontrolingu je riadenie nákladov prostredníctvom aktivít (Activity-Based Cost Management), ktoré sa rozhodlo zaviesť aj výrobné družstvo Kovex.

Tento systém by mal v riešenom príklade priniesť najmä odhalenie skrytých rezerv v podniku a identifikáciu príčin existujúcich problémov hospodárenia, odhalenie nepotrebných činností a predovšetkým ich hodnotové vyjadrenie a presnejšie sledovanie nákladov na produkty a zákazníkov. To by sa malo pozitívne odraziť v progresívnejšej cenotvorbe a pomôcť aj v lepších reakciách firmy na potreby zákazníka.

Mal by ďalej zvýšiť motiváciu zamestnancov a rast kvality výroby a služieb, zlepšiť plánovanie výroby a nákladov, zvýšiť využitie kapacít a určiť správnu marketingovú stratégiu. Tou je zameranie na najvýhodnejších zákazníkov a najvýhodnejšiu výrobu. Mal by znamenať aj posun od reaktívnej stratégie, ktorou je reagovanie na problémy, k proaktívnej stratégii. Ide o odhaľovanie príčin problémov ešte pred ich vznikom. V konečnom dôsledku by malo dôjsť k celkovému posunu kultúry podniku a jeho zamestnancov vpred do novej kvality a k vytvoreniu „podhubia“ pre dlhodobú prosperitu v ťažkých konkurenčných podmienkach.

Kontroling pomáha odhaľovať problémy skôr ako vzniknú. Konkurenčná výhoda

Vari najvýznamnejším prínosom nového systému je posun riadenia podniku do novej kvality. Posun nastáva od operatívneho prístupu, čiže prevažne reagovania na vzniknuté problémy a ich riešenie, k proaktívnemu prístupu. Po novom sa teda uprednostňuje iniciatívne hľadanie možných príčin problémov a ich odstránenie. Manažment potom dlho vopred vidí príčiny problémov, ktoré iní v podnikoch z rôznych dôvodov nevidia. Tým získava významnú konkurenčnú výhodu oproti iným podnikateľom.

Kontroling a ani jeho metódy nemožno v žiadnom prípade chápať ako vnútropodnikové účtovníctvo. Je skôr systémom hodnotenia procesnej výkonnosti. Nový kontroling hodnotí najmä výkonnosť a náklady jednotlivých činností v rámci výrobného procesu. V ilustrovanom prípade výrobného družstva je to galvanizácia, kovovýroba a vstrekolisy. Kontroling navyše zameriava pozornosť na neefektívnu prácu.

Nový kontroling výrazne rozširuje súčasný vnútropodnikový kontroling družstva založený na účtovnom systéme. Údaje získavané z účtovníctva tvoria totiž po novom len približne 20 % všetkých analyzovaných údajov. Nový systém tiež identifikuje toky nákladov, čo umožňuje získavať jednoznačné informácie o skutočných nákladoch a ziskovosti výrobných prevádzkarní, vyrábaných produktoch a vykonávaných službách. Vytvára navyše predpoklady na riadenie vzťahov so zákazníkmi a spresnenie cenotvorby v súvislosti so špecifickými potrebami náročných zákazníkov a s malými objemami dávok vo výrobe.

Prečistenie tokov nákladov

Významným prvkom nového kontrolingu je odhalenie nákladov nevyužitej kapacity, čiže odhalenie príčin a nákladov prestojov jednotlivých liniek. To následne povedie k prečisteniu tokov nákladov z podnikových zdrojov cez aktivity až po produkty a zákazníkov. Charakteristickým znakom nového kontrolingu je aj jeho motivačný prvok, keďže poskytuje spätnú väzbu na kvalitu vykonanej práce každého zamestnanca vo výrobe.

Foto – Archív