V súlade s ust. § 76 Zákonníka práce patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru odstupné vo výške stanovenej Zákonníkom práce, alebo dohodnutej v kolektívnej či pracovnej zmluve. 

Odborníčka na pracovné právo Jana Raýman zo spoločnosti Pracovné právo/HR zdôrazňuje, že zamestnanec podpísaním autorskej zmluvy prejavil súhlas s podmienkami v nej uvedenými. Výkon práce, ktorej predmetom je autorské dielo, nie je výkonom práce v pracovnom pomere, a teda odmena autora podľa autorskej zmluvy sa nezapočítava  do priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa vyráta odstupné.

„V prípade, ak sa zamestnanec domnieva, že autorskú zmluvu uzatvoril pod nátlakom, prípadne za nápadne nevýhodných podmienok alebo boli inak porušené pracovnoprávne predpisy,  napríklad ohľadne závislej práce, môže sa obrátiť na príslušný inšpektorát práce alebo na súd.“ 

Inšpektoráty práce preskúmavajú obchádzanie Zákonníka práce vo veci závislej práce napríklad aj tým, že autorskou zmluvou sa zakrýva závislá práca v pracovnom pomere. Pri zistení porušení môže inšpektorát práce uložiť pokutu nielen zamestnávateľovi ale aj zamestnancovi. 

„Odmena vyplatená podľa autorskej zmluvy sa nezapočítava do priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa vypočítava odstupné pri skončení pracovného pomeru,“ dodala J. Raýman.