V čase obstarania nehnuteľnosti ste postupovali podľa zákona č.222/1992 o DPH a počas obstarania technologickej časti ste postupovali podľa zákona č.289/1995 o dani z pridanej hodnoty.

Pokiaľ chcete teraz previesť (predať)  nehnuteľnosť a jeho technologickú časť na iný subjekt, tak z pohľadu DPH platí ustanovenie §38 ods.1. zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. 

V ňom je uvedené, že dodanie nehnuteľnosti, ktorú spomínate, môže byť oslobodená, nakoľko ubehla 5-ročná doba od kolaudácie. Ale pokiaľ v priebehu vlastníctva nehnuteľnosti  na náklady súvisiace s nehnuteľnosťou, ako napríklad na opravy, údržbu, bola odpočítaná  DPH na vstupe, tak dodanie takejto nehnuteľnosti nebude oslobodené od DPH. Znamená to, že táto DPH z predajnej ceny sa musí odviesť v momente predaja.

Daňové odpisy na majetok za rok 2015 sa  vo vašom prípade budú dať uplatniť podľa §22 ods.11 zákona č.595/2003 o dani z príjmov,  a to vtedy, ak ku dňu  31. 12. 2015 budete mať  ešte  tento majetok v obchodnom majetku.

Pokiaľ firmu darujete dňa 1. 1. 2016, tak k 31.12.2015 musíte ešte vy ako pôvodný, resp. prvý vlastník urobiť účtovnú závierku a daňové priznanie za rok 2015. Od 1. 1.2016 táto povinnosť prechádza na syna.

Pokiaľ by ste vyradili majetok z podnikania a následne by ste takýto majetok prenajímali, tak by ste už vykazovali príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa §6 ods. 3.zákona o dani z príjmov. Už to teda nebudú  príjmy zo živnosti podľa §6. ods.1, písm. b.) zákona o dani z príjmov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Koniec podnikania. Ako previesť budovu a neodpísanú technológiu
Koniec podnikania. Ako previesť budovu a neodpísanú technológiu
Koniec podnikania. Ako previesť budovu a neodpísanú technológiu
Koniec podnikania. Ako previesť budovu a neodpísanú technológiu