Čo to znamená, aké sú povinnosti zo zákona a na čo si dať pozor, sa dozviete v rozhovore s advokátskou kanceláriou Lucia Karkesová s.r.o. Zároveň Vám predstavíme službu www.registraciakuv.sk vďaka ktorej všetko pohodlne vybavíte na jednom mieste. KUV predstavuje zákonnú povinnosť o ktorej ste možno ani nevedeli.

Prečo by ste mali vedieť o zákonnej povinnosti zapísať do obchodného registra užívateľov konečných výhod a koho sa to priamo dotýka?

Existujú dva hlavné dôvody prečo by ste o tom mali vedieť. Termín na podanie návrhu na zápis do obchodného je najneskôr do 31.12.2019. A napriek tomu, že množstvo spoločností o tejto povinnosti ani nevie, za nesplnenie tejto povinnosti hrozí spoločnosti pokuta až do výšky 3310 €. Povinnosť sa týka všetkých právnických osôb zapísaných do obchodného registra pred novembrom 2018 okrem subjektov verejnej správy, subjektov zapísaných do registra partnerov verejného sektora a emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Kto, alebo čo je konečný užívateľ výhody (KUV)?

Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a tiež každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Sú to teda spravidla spoločníci, akcionári, tichí spoločníci, prípadne štatutári spoločností. V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod osoba, ktorá:
•    má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
•    má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
•    ovláda právnickú osobu iným spôsobom,
•    má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Koľkých spoločností sa táto nová povinnosť dotýka?

Ide o státisíce subjektov na ktoré sa táto zákonná povinnosť vzťahuje. Mnohé z nich o tejto zákonnej povinnosti možno ani netušia, treba však povedať, že v tomto prípade ich neznalosť zákona neospravedlňuje.

Je možné zistiť koľko spoločností túto povinnosť už splnilo?

Informácie o KUV nie sú verejné. Z verejne dostupných zdrojov teda nie je možné povedať koľko spoločností si už túto povinnosť splnilo. Podľa nášho odhadu je to k dnešnému dňu len zlomok firiem, subjektov. Môj súkromný názor je maximálne 25%.

Z čoho táto nová povinnosť vyplýva, prečo bol prijatý tento zákon?

Je to transpozícia smernice EU, nebol to náš vlastný nápad. Vyplýva to z nariadenia EÚ, kde sme boli povinní zákon zapracovať do nášho právneho poriadku.

Čo je cieľom zákona?

Sprehľadniť vlastnícku štruktúru spoločností, pomenovať osoby, ktoré majú z danej spoločnosti skutočný ekonomický prospech a zároveň tak zabrániť praniu špinavých peňazí.

Ako je možné že tento zákon platí viac ako rok, a napriek tomu o ňom stále „nikto“ nevie? Prečo si firmy nechávajú splnenie tejto povinnosti na poslednú chvíľu?

V súvislosti s touto povinnosťou neprebehla žiadna aktívna informačná kampaň. Je bežné, že firmy, rovnako ako občania, si nechávajú splnenie zákonných povinností na poslednú chvíľu. V tomto prípade však bude hlavný dôvod v tom, že väčšina firiem ani netuší, že takúto povinnosť má.

Mal by štát o novom zákone informovať masívnejšie, napríklad formou médií?

Treba povedať, štát nemá povinnosť informovať o zmenách zákona a ako som už uviedla, neznalosť zákona neospravedlňuje. Na druhej strane, v dôsledku nedodržania lehoty, hrozia firmám vysoké pokuty. A keďže je ich naozaj obrovské množstvo, rozhodne by stálo za úvahu, či by  nebolo vhodné, aby tieto firmy boli dopredu informované. Najmä pri hrozbe tak vysokých sankcií.

Kto je oprávnený pokutovať firmy, ktoré si nesplnia povinnosť?

Registrové súdy (súdy, ktoré vedú obchodný register).

Príde mi táto pokuta automaticky ak nestihnem termín do konca roka?

Nie, o výške a o uložení pokuty rozhoduje výhradne obchodný register. Tú však môže uložiť aj kedykoľvek dodatočne, ak zistí porušenie tejto povinnosti. Odporúčam preto všetkým splniť si  povinnosť v zákonnej lehote a vyhnúť sa tak možným sankciám v budúcnosti.

Je náročné vykonať tento zápis? Ako si to viem uľahčiť?

Vysvetlím na príklade. Podobne ako pri iných tlačivách, ktoré používate pri komunikácii s úradmi, ak s tým máte skúsenosť, netrvá to dlho. Každý, kto podáva daňové priznanie prvý raz, môže byť mierne zmätený. V tomto prípade je to podobné. Pri vyplnení formulára, ktorý slúži na zapísanie KUV, dostane človek množstvo otázok, na ktoré nemusí vedieť odpovedať. A ani po naštudovaní potrebných definícií si nemusí byť úplne istý správnosťou svojich odpovedí. Okrem vyplnenia samotného formulára môže byť zmätočná aj technická stránka. V prípade že chcem urobiť zápis elektronicky, je nevyhnutné tlačivo podpísať overeným elektronickým podpisom, čo vyžaduje občiansky preukaz s čipom a príslušným certifikátom, a samozrejme určité technické znalosti.

Vaša právnická kancelária, advokátska kancelária Lucia Karkesová s.r.o. zastrešuje službu ktorá by mala byť v tomto nápomocná. V čom je jej pridaná hodnota a koľko to stojí?

Služba, ktorú prinášame, má za cieľ pomôcť firmám pri zápise konečných užívateľov výhod (KUV). Jej najväčšou výhodou je jej maximálna možná automatizácia. Od užívateľov tak vyžaduje skutočne len minimálne množstvo údajov. Cez stránku www.registraciakuv.sk, vybavíte všetko na jednom mieste. A to len za 29 eur s DPH, bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Nemusíte nikam chodiť, ani si študovať potrebnú legislatívu. Celý proces Vám nezaberie ani 10 minúť Vášho času. Ušetríte si zbytočný stres a vo finále aj peniaze, keďže čas, ktorý takto ušetríte, môžete venovať rozvoju svojho podnikania a nie vypĺňaniu pre Vás nepodstatných formulárov.

Spomínali ste, že väčšina spoločností zatiaľ nepodala návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Čo to znamená z pohľadu fungovania registrov? Môžeme očakávať, že registre budú zahltené a dôjde k meškaniu?

Áno, je to pravdepodobné. Keď si predstavíme, že registre majú spracovať cez niekoľko stotisíc podaní za tak krátky čas, je možné očakávať, že budú meškať aj so spracovaním ďalších podaní a žiadostí.