V súlade s §9 ods. 2 písm. b) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) sú od dane oslobodené aj peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Máme zato, že do predmetnej kategórie spadá aj vami dopytovaný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie (ďalej len „príspevok“), ktorý vašej manželke vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyššie uvedené znamená, že predmetný príjem sa u vašej manželky nepovažuje za zdaniteľný príjem, t. j. nezdaňuje sa.

Odpočítateľná položka na manželku

Na strane druhej za účelom výpočtu vášho nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v súlade s §11 ods. 3 ZDP je potrebné sumu vypočítanú na základe výšky vášho základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov (pozn. zo zamestnania, z podnikania a z inej SZČ) ponížiť o vlastný príjem manželky. 

Do vlastného príjmu manželky sa v súlade s §11 ods. 4 písm. b) ZDP  započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok a štipendia poskytnutého študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie. Predmetný príjem sa ešte znižuje o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré manželka bola povinná zaplatiť. 

Štátna dávka alebo nie

Vo vašom prípade je teda potrebné zodpovedať, či sa predmetný príspevok považuje za štátnu sociálnu dávku alebo nie. Medzi štátne sociálne dávky patrí iba príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom príspevok športovému reprezentantovi.  

Berúc do úvahy vyššie uvedené to znamená, že vami dopytovaný príspevok sa nepovažuje za štátnu sociálnu dávku, teda jeho výška má ponižovať výšku vypočítanej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, keďže sa považuje za vlastný príjem manželky na účely ZDP.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Kompenzačný príspevok na stravu. Patrí do vlastného príjmu manželky?
Kompenzačný príspevok na stravu. Patrí do vlastného príjmu manželky?
Kompenzačný príspevok na stravu. Patrí do vlastného príjmu manželky?
Kompenzačný príspevok na stravu. Patrí do vlastného príjmu manželky?