Viete, aká je základná otázka daňovníka – zamestnanca? Najčastejšie sa pýta, či musí podať daňové priznanie. Odpoveď je jednoduchá. Ak mu nerobí ročné zúčtovanie mzdy jeho zamestnávateľ, pravdepodobne si musí podať priznanie sám.

Kedy ste v tom sám

Podstatná je aj výška príjmu. Povinnosť podať daňové priznanie daňové k dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2015 (typ A) má ten, kto dosiahol vlani zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti presahujúce sumu 1 901,67 eura. Dôvodom, že je táto základná daňová povinnosť na jeho pleciach môže byť, že dostával príjem od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane. Druhou možnosťou je, že zamestnanec mal aj príjmy zo zahraničia, prípadne nemohol zo zárobku stiahnuť daň keďže išlo o nepeňažný príjem. Aj ten sa však musel zdaniť.

Ak zamestnávateľa nepožiadate o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, alebo mu nedáte potvrdenia o vašich ďalších príjmoch (napríklad z dohody od iného zamestnávateľa), tiež sa musíte s priznaním zárobku trápiť sám. Nie veľmi častým dôvodom, že vám mzdu nezúčtováva vaša firma môže byť aj to, že musíte zvýšiť základ dane.

Ak si okrem príjmu zo zamestnania alebo dohody zlepšujete rodinný rozpočet napríklad príjmom z prenájmu, tlačivo typu A použiť nemôžete. Vypĺňate Béčko. Niektoré druhy príjmov vôbec zdaňovať nemusíte, iné sú zase od dane oslobodené.

Predmetom dane nie sú napríklad:

  • príjem nadobudnutý darovaním (okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti, podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti),
  • príjem nadobudnutý dedením (okrem príjmu z neho plynúceho),
  • úver a pôžička,
  • podiel na zisku (dividenda),

Od dane sú oslobodené aj tieto príjmy:

  • príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal nehnuteľnosť v obchodnom majetku,
  • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa,
  • príjem z predaja hnuteľnej veci, ak ju predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom majetku,
  • príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur,
  • výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia (napríklad Keno, Loto, Euromilióny),
  • prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru.

Daňové priznanie dediča

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič, pričom sa daňové priznanie podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka. Správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺži. Ten však musí podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Ak zamestnávateľ vyplatí dedičovi príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, dedič potom musí podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie.

Ako zaplatiť daň

Daňové priznanie môžete odovzdať na ktoromkoľvek daňovom úrade do 31. marca, pri zahraničných príjmoch môžete využiť odklad termínu o šesť mesiacov. Pri ostatných príjmoch si môžete túto povinnosť odložiť o tri mesiace, teda do konca júna.

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 sa platí na účet číslo 500208 – základné číslo účtu (OÚD) – 8180. Variabilný symbol je 1700992015. Číslo musíte zadať vo formáte IBAN. Pomôcku nájdete na stránkach bánk, NBS i Finančnej správy. Ak daň platí daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdroja na území Slovenskej republiky, na platbu dane použije predčíslie účtu 500216. Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil jeho základné číslo účtu (osobný účet daňovníka - OÚD), musí daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia oznámenia o čísle účtu.

Ak vaša daň, vypočítaná na riadku 65 daňového priznania typu A, nepresiahne 5 eur, nemusíte ju zaplatiť.