Neter bola tri mesiace v USA cez program Work and Travel na letnej brigáde. Prišiel jej aj Formulár W-2, kde je uvedená jej mzda 2 035 dolárov, federálna daň 158 dolárov a štátna daň 21 dolárov. Má USA žiadať o vrátenie oboch daní a ak áno, aké formuláre má vyplniť? Iné poplatky stiahnuté nemá. Má daňové priznanie podať aj na Slovensku?

Podľa § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), pre rok 2012 viac ako 1 822,37 eur. V prípade, ak príjem zo závislej činnosti bol 2 035 USD a bol to jediný zdaniteľný príjem v roku 2012, uvedená hranica na povinnosť podať daňové priznanie na území SR nebola prekročená a daňové priznanie sa nemusí podať.

V prípade vyššieho príjmu, respektíve ďalšieho príjmu, by sa mzda dosiahnutá v USA musela zahrnúť do daňového priznania z tzv. celosvetových príjmov.

Podľa § 45 ods. 1 zákona, ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy s výnimkou uvedenou v odseku 3 písm. c).

Ustanovenie ods. 3 písm. c) umožňuje použiť metódu vyňatia príjmov zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Napriek tomu, že čl. 24 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a USA používa metódu zápočtu, mohli by ste pri príjmoch z USA zo závislej činnosti použiť výhodnejšiu metódu vyňatia príjmov.

K možnosti požiadať o vrátenie zaplatenej dane v USA, prípadne administratívneho postupu nie je možné podať zodpovednú informáciu bez detailnej znalosti daňovej legislatívy v mieste zdroja dosiahnutého príjmu

Autor je daňový poradca. Je členom SKDP.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Kedy sa nemusí zahraničná brigáda zdaniť
Kedy sa nemusí zahraničná brigáda zdaniť
Kedy sa nemusí zahraničná brigáda zdaniť