Môj dodávateľ sa už roky súdi s mojou firmou (s. r.o.) o platby za ním zle dodaný tovar. Právnik ma upozornil, že tento súdny spor by som s veľkou pravdepodobnosťou prehral. V prípade súdnej prehry by moja firma skrachovala, nakoľko ide o značnú dlžnú sumu. Musím podať v takom prípade návrh na konkurz? Rád by som v podnikaní pokračoval.

Podľa zákona je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. 

Podľa znenia zákona platného do 31.12.2012 je dlžník v úpadku povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku. Teda ide o stav platobnej neschopnosti a predĺženia. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Upozorňujem, že od 01.01.2013 má dlžník povinnosť podať návrh na konkurz len v prípade predĺženia. 

Podľa úpravy platnej od 01.01.0213, ak teda prehráte súdny spor a ako uvádzate nebudete môcť túto pohľadávku zaplatiť, pričom budete mať ešte aspoň jedného veriteľa, bude konateľ sro povinný podať návrh na konkurz, ak hodnota záväzkov bude presahovať hodnotu majetku sro. Podrobnosti o stanovovaní hodnoty majetku upravuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii. V prípade, že konateľ tak neurobí bude zodpovedať za škodu spôsobenú veriteľovi neskoro podaným návrhom na konkurz a od 01.01.2013 vznikne konateľovi vyhlásením konkurzu povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu vo výške dvojnásobku základného imania s.r.o., max. ale 10.000 EUR.

Ak chcete naďalej podnikať odporučil by som aj zváženie reštrukturalizácie.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Kedy musí dlžník vyhlásiť bankrot
Kedy musí dlžník vyhlásiť bankrot
Kedy musí dlžník vyhlásiť bankrot
Kedy musí dlžník vyhlásiť bankrot