Podľa Čl. 13 Protokolu o výsadách a imunitách EU(ďalej len „Protokol“) sa pri uplatňovaní dane z príjmu, z majetku a dane z dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „Únia“) na úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, ktorí majú výlučne z dôvodu výkonu ich úloh pre Úniu svoj pobyt na území iného členského štátu, než kde majú svoje bydlisko na účel platenia daní v čase vstupu do služieb Únie, hľadí, a to v krajine svojho skutočného pobytu, ako i v krajine bydliska na účel platenia daní, ako keby mali svoje bydlisko v tejto druhej krajine, pokiaľ ide o člena Únie.

Rozumiem, že predmetný Protokol sa považuje na účely Zákona o dani z príjmov za medzinárodnú zmluvu, ktorou je SR viazaná. Rovnako mám zato, že predmetný Protokol je nadradený tak Zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej s Luxemburgom ako i slovenskému Zákonu o dani z príjmov. 

Berúc do úvahy vyššie uvedené to znamená, že sa aj naďalej považujete za daňovníka s neobmedzenou povinnosťou na území SR. Teda by sta mal  v SR  zdaniť nielen príjem zo zdrojov v SR, ale i zo zdrojov v zahraničí. V podstate to znamená, že v SR by ste mali priznať aj predmetný príjem z prenájmu nehnuteľnosti v Luxemburgu, resp. aj príslušné úroky. 

Samozrejme nepodanie daňových priznaní aj za minulé roky je považované za správny delikt, ktorý bude sankcionovaný v súlade so slovenským Daňovým poriadkom. Vo vašom prípade samozrejme platí, že ste vyňatí z vnútroštátnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných Úniou.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Kde podáva daňové priznanie slovenský euroúradník
Kde podáva daňové priznanie slovenský euroúradník
Kde podáva daňové priznanie slovenský euroúradník
Kde podáva daňové priznanie slovenský euroúradník