V  súlade s §2 písm. d) ods.1 Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") sa za daňovníka s neobmedzenou povinnosťou v SR považuje aj fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt. Chceli by sme upozorniť, že v súlade s §2 písm. f) ZDP predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí, t.j. aj príjem z Peru. 

Keďže SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s Peru, tak z dôvodu existencie trvalého pobytu na území SR sa v súlade so znením slovenského ZDP považujete za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou a máte v SR povinnosť "priznávať" aj príjem dosiahnutý zo zdrojov mimo SR. 

V súlade s §45 ods. 3 písm. b) ZDP platí možnosť aplikácie metódy vyňatia (pozn. vyňatie daného príjmu zo zdanenia v SR) u príjmov zo závislej činnosti (pozn. zo zamestnania) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené. 

Vyššie uvedené znamená, že pokiaľ preukážete, že predmetný príjem zo závislej činnosti bol preukázateľné zdanený v Peru, tak je možné predmetný príjem vyňať zo zdanenia v SR. 

V súvislosti s priznaním  predmetného príjmu by sme vás chceli ešte upozorniť na povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 pokiaľ výška zdaniteľného príjmu za rok 2016 presiahne sumu 1901,67 eura. Na vyššie uvedené nemá vplyv možnosť následnej aplikácie metódy vyňatia. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Juhoamerické príjmy a daňové povinnosti na Slovensku
Juhoamerické príjmy a daňové povinnosti na Slovensku
Juhoamerické príjmy a daňové povinnosti na Slovensku
Juhoamerické príjmy a daňové povinnosti na Slovensku