Rozumieme, že sa považujete za osobu verejne zdravotne poistenú v SR (ďalej len „poistenec“) a vaša s. r. o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou. V súlade s §29 ods. 20 Zákona o zdravotnom poistení (ďalej len „Zákon“) povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa nevzťahuje na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo 1.1.2017. 

Okrem iného by sme chceli upozorniť na prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.1.2011, konkrétne na ustanovenie §36 ods. 12 Zákona, podľa ktorého povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po účinnosti tohto zákona. 

Zdravotné poisťovne predmetné ustanovenie vykladajú, že týmto obdobím je aj účtovné obdobie začínajúce 1.1.2011. Vyššie uvedené znamená, že príjem v podobe dividend za účtovné obdobia rokov 2011 až 2016 vyplatených aj v rokoch 2017 a neskôr podlieha odvodovej povinnosti na zdravotné poistenie.

Čo sa týka vašej otázky treba upozorniť, že príjem z dividend treba rozdeliť na 2 skupiny a síce na dividendy za roky 2011 až 2012 a dividendy za roky 2013 až 2016.  

Pri dividendách vyplatených za účtovné obdobia 2011 až 2012 vyplatených v roku 2017 a 2018 treba postupovať nasledovne:

Vymeriavacím základom  je  suma dividend, ktorá presiahne 50 % z priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov (v roku 2017 ide o sumu 441,5 eur, v roku 2018 pôjde o sumu 456 eur). T.j. len suma dividend presahujúca takúto hodnotu podlieha zdravotnému poisteniu. Takýto príjem nahlasuje zdravotnej poisťovni priamo poistený, t. j. ten kto príjem z dividend v predmetnej výške dosiahol. 

Vymeriavací základ je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov, čo pre rok 2017 predstavuje sumu 52 980 eur, pre rok 2018 sumu 54 720 eur. Sadzba poistného z dividend je 10 %, v prípade osoby so zdravotným postihnutím 5%. 

Ak sú vám ako poistencovi vyplatené dividendy za roky 2011 alebo 2012, ako poistenec ste povinný oznámiť ich výšku (pozn. nad hodnotu 441,5 resp. 456 eur) zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive, nakoľko sa z týchto príjmov neplatí daň a neuvádzajú sa v daňovom priznaní. Termín na oznámenie za rok 2017 je do 31.05. 2018.

Pri dividendách vyplatených za účtovné obdobia rokov 2013 až 2016 vyplatených v roku 2017 resp. 2018 treba postupovať nasledovne:

Ak  je poistencovi vyplatený príjem z dividend za účtovné obdobie od 1.1.2013 a neskôr (2014, 2015, 2016), preddavky do zdravotnej poisťovne odvádza za príjemcu platiteľ dividend, t.j. spoločnosť.  Platiteľ dividend je právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom na území SR. 

Platiteľ dividend je povinný vypočítať a odviesť preddavok najneskôr do 8 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Napr. ak dividendy budú vyplatené v mesiaci jún 2017, platiteľ dividend bude povinný odviesť preddavky do 8.7.2017

Zároveň je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do 8. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy na Výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend. Elektronicky vykázať zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné je platiteľ povinný v prípade, ak vypláca dividendy najmenej 3 poistencom.

Vymeriavacím základom pri tomto druhu dividend je celá suma vyplatenej dividendy, teda už od vyplateného 0,01 eura. Vymeriavacím základom je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov, čo pre rok 2017 predstavuje sumu 52 980 eur, pre rok 2018 sumu 54 720 eur. Sadzba poistného z dividend je 14 %, pričom táto sadzba je platná aj pre osobu so zdravotným postihnutím.

Maximálny vymeriavací základ príjmu z dividend je vždy maximálne ročne suma 52 980 eur za rok 2017, resp. 54 720 eur za rok 2018.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Jednoosobová eseročka vypláca dividendy. A čo zdravotné odvody?
Jednoosobová eseročka vypláca dividendy. A čo zdravotné odvody?
Jednoosobová eseročka vypláca dividendy. A čo zdravotné odvody?
Jednoosobová eseročka vypláca dividendy. A čo zdravotné odvody?