Z dôvodu existencie trvalého pobytu na území SR sa v zmysle slovenského Zákona o dani z príjmov považujete za slovenského daňového rezidenta. Predpokladáme, že v súlade s českým Zákonom o dani z príjmov sa považuje za českého daňového rezidenta obdobne (napr. z dôvodu dĺžky zdržiavania sa v ČR). 

V predmetnom prípade vašu daňovú rezidenciu určia príslušné ustanovenia článkov Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi ČR a SR. Z vášho zadania nie je možné presne určiť, v ktorom štáte sa považujete za daňového rezidenta. 

Ak by sme však predpokladali, že ste českým daňovým rezidentom a to dôvodu existencie bytu a pravdepodobne aj strediska vašich životných záujmov, tak v SR by ste mali povinnosť priznávať len príjmy zo zdrojov na území SR. Ak takéto príjmy v SR nemáte, povinnosť podať daňové priznanie by vám v SR nevznikla. 

V prípade ak sa považujete za slovenského daňového rezidenta, tak predmetom dane v SR by boli vaše príjmy nielen z územia SR, ale aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, teda aj z ČR. V predmetnom prípade však treba aj upozorniť, že všeobecne platí, že fyzická osoba nie je povinná podať v SR daňové priznanie, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 nepresiahli sumu 1 901,67 eura, s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Jediný príjem z ČR a daňové priznanie na Slovensku
Jediný príjem z ČR a daňové priznanie na Slovensku
Jediný príjem z ČR a daňové priznanie na Slovensku
Jediný príjem z ČR a daňové priznanie na Slovensku