Z uvedených dôvodov je pre menšie a stredné spoločnosti z mnohých pohľadov výhodné zvažovať aj variantu outsourcingu. Ako príklad uvedieme Nemecko, kde prakticky všetky firmy do 50 zamestnancov využívajú služby externých účtovných firiem. Majú na to svoje dôvody:

Prenesenie zodpovednosti.  V prípade outsourcingu zodpovednosť za škody a straty znáša externá firma. Ak má Vaše účtovníctvo na starosti Váš zamestnanec a on spôsobí problém, opatrenia voči nemu a vymáhanie zodpovednosti sú Zákonníkom práce tvrdo limitované. Obchodné vzťahy medzi firmami sú legislatívne menej regulované ako vzťahy pracovné, aj čo sa týka objemu prác, termínov a spomínanej zodpovednosti za škodu. Renomované účtovné firmy dbajú na svoju povesť a majú uzatvorené poistenia zodpovednosti za škodu klientom.

Odbúranie starostlivosti o zamestnancov. Pri outsourcingu Vám odpadá starosť s hľadaním kompetentného zamestnanca, s riešením situácie s preberaním agendy po jeho odchode, ako aj so zabezpečením zastupiteľnosti počas čerpania dovolenky a v čase PN. Externá účtovná firma má personálne kapacity na plynulé zvládanie podobných situácií. Zároveň svojim zamestnancom zabezpečuje všetky školenia, čím Vám odpadajú náklady s tým súvisiace. Výborná je možnosť vykrývania dočasných nárastov objemu práce ďalšou pracovnou silou – čo je možnosť, ktorú pri pevnom stave interných zamestnancovi nemáte.

Odbornosť a špecializácia. Účtovníctvo v každej oblasti podnikania má svoje osobitosti a nastávajú situácie vyžadujúce špecifické riešenia. V externej účtovnej firme sa tieto výnimočné situácie riešia v kolektíve špecialistov na rôzne oblasti, čím je zabezpečený objektívnejší pohľad na daný problém a jeho riešenie. Externé firmy lepšie sledujú zmeny v legislatíve, majú bohaté skúsenosti so zvládaním špeciálnych prípadov z viacerých prostredí, poznajú mnohé systémy práce. Všetka byrokracia ostáva na ich pleciach a vy sa môžete venovať svojmu podnikaniu.

V neposlednom rade je obrovskou výhodou outsourcingu aj vyriešené technické zázemie. Každá účtovná spoločnosť má svoj softvér, počítače, servery, stará sa o správu dát, archiváciu dokladov, zálohovanie údajov, legislatívne a iné aktualizácie a udržiavanie informačného systému. Aj tieto oblasti sú regulované príslušnou legislatívou (napr. ochrana osobných údajov, archívy a registratúry a pod.).

BENETIP services: komplexný účtovný, mzdový a personálny servis, konzultačné služby, rekonštrukcie účtovníctiev, služby na mieru klienta

www.benetip.sk

Interný či externý? Čo rieši outsourcing účtovníctva?