Nové podmienky zvýhodnenia hypotekárnych úverov pre mladých sa týkajú iba nových hypoték, ktoré začali alebo začnú klienti čerpať v roku 2018. Namiesto priameho štátneho príspevku, ktorým sa znížila cena úveru na bývanie, prichádza možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie.  Všetky skôr schválené a čerpané hypotéky podliehajú "starým" pravidlám. 

Bonifikácia po starom

Do konca minulého roka boli hypotéky so štátnym príspevkom zvýhodnené znížením úrokovej sadzby o 3 percentá. Z toho 2 percentami prispel štát a 1 percentom banka. Výsledná úroková sadzba mohla tak byť nulová, nikdy však nie záporná.  Niektorí klienti tak platili splátku už zníženú o bonifikáciu, iným zase banka mohla dodatočne pripisovať rozdiel na bežný účet. 

Jednou zo základných podmienok pre priznanie bonifikácie bol požadovaný vek žiadateľa (spoludlžníka) v rozpätí od 18 do 35 rokov. Zároveň, hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmel presiahnuť 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy v predchádzajúcom kalendárnom roku. Príspevok banky poskytovali do výšky 70% z hodnoty nehnuteľnosti, najviac však do sumy 50-tisíc eur. 

Zvýhodnenie po novom 

Podmienky na získanie hypotéky s daňovými bonusom sa veľmi nezmenili. To znamená, že veková hranica sa nezmenila a o daňový bonus môže požiadať klient vo veku od 18 do dovŕšenia 35 rokov. Maximálna výška hypotéky, na ktorú sa môže daňový bonus uplatniť, je limitovaná sumou 50 000 eur. 

Rovnako minimálne sa zmenila aj príjmová hranica žiadateľa. Platí že, priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov klienta, môže byť v maximálnej výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za celý kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. 

Splnenie príjmovej hranice však už banka kontrolovať nebude. Za splnenie tejto podmienky je zodpovedný klient. Samozrejme je potrebné dodržať aj účel úveru, teda nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti na území Slovenska.

Daňový bonus

Podstatnou zmenou je, že zvýhodnenie hypoték štát a ani banky už nebudú podporovať priamo. Urobiť tak musí priamo klient banky – fyzická osoba, a to prostredníctvom uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky. Po uplynutí zdaňovacieho obdobia, po prvýkrát pri podávaní daňového priznania za rok 2018, tak môže urobiť priamo v daňovom priznaní, ktoré si bude sám podávať, alebo u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Uplatniť daňovú úľavu je možné iba počas prvých bezprostredne po sebe idúcich piatich rokov splácania hypotekárneho úveru. 

Banka bude povinná na konci každého roku vystaviť klientovi potvrdenie o tom, v akej výške zaplatil úroky, a potom polovicu z tejto sumy si bude môcť klient uplatniť ako daňový bonus. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky si daňovník zníži daň z príjmov. 

Pokiaľ už má dieťa, tak najprv si zníži daň zníži o daňový bonus na dieťa. Pokiaľ by potom suma dane za príslušný rok bola nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky, klient môže požiadať daňový úrad o preplatenie vzniknutého rozdielu. 

Hypotéky odteraz s daňovým bonusom