Predpokladáme, že išlo o rôzne druhy poistenia v zmysle ust. zákona č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách. Z ust. § 11 cit. zákona vyplýva, že pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí, ktorá však zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľ. Zamestnávateľ môže zamestnancovi uhradiť aj náhradu preukázaných výdavkov aj na iné druhy poistenia, ktorá rovnako zamestnancovi nepatrí, ak ho poistil zamestnávateľ.
Je pravdepodobné, že zamestnávateľ robil zoznam zamestnancov, keďže u zamestnávateľa je vás viacej komu sa dojednávalo konkrétne poistenie a zamestnávateľ použil ním bežne užívaný postup, ktorý zoznam poisťovaných zamestnancov následne poskytol poisťovni.

Ročné číslo

 

Rodné číslo ako všeobecný národný identifikátor v zmysle ust. § 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorým sa v SR prevzala legislatíva EÚ, je zakázané zverejňovať, Právo zverejniť rodné číslo má iba dotknutá osoba, ktorej sa týka, teda vy ako zamestnanec.
Zamestnávateľ ako spracovateľ osobných údajov však vaše rodné číslo ako všeobecne použiteľný národný identifikátor mohol použiť, keďže jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania, t.j. pre uzatvorenie poistnej zmluvy.

Poisťovne vo svojich všeobecných obchodných podmienkach stanovujú podmienky poistenia pre hromadné poistenie zamestnancov a postup zamestnávateľa poisťovňa nekontroluje.
Vyslovujete pochybnosť, že ostatní zamestnanci videli vaše rodné číslo, a preto toto považujete za zverejnené, k čomu ste vy ako zamestnanec súhlas nedali.

Položená otázka obsahuje v podstate dva okruhy problémov.

1.    Vzťah zamestnávateľ - zamestnanec

Uvádzame, že zamestnávateľ bol oprávnený použiť rodné číslo, keďže rodné číslo ako všeobecne použiteľný identifikátor je nevyhnutný na dosiahnutie daného účelu spracúvania a to na uzatvorenie poistnej zmluvy. Otázkou je či, konkrétni zamestnanci sa do tohto zoznamu zapisovali sami alebo tieto zápisy realizovala konkrétne osoba zodpovedná u zamestnávateľa za spracúvanie osobných údajov. Túto okolnosť budete vedieť zistiť dopytom u zamestnávateľa a požiadať ho nápravu, aby nedošlo k zneužitiu uvedeného zoznamu.

Nepredpokladáme však, že celý zoznam poistených zamestnancov poskytol zamestnávateľ všetkým dotknutým zamestnancom uvedeným na celom zozname. Pokiaľ by tak urobil, konal by v rozpore s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a vec je možné nahlásiť na Úrad pre ochranu osobných údajov a zamestnávateľa žiadať o zjednanie nápravy.

2.     Zamestnanec vo vzťahu k ostatným zamestnancom

Ak by došlo k situácii, že do konkrétneho zoznamu sa zapisovali samotní zamestnanci, vidiac pritom rodné čísla ostatných zamestnancov, vaša právna ochrana pri prípadnom zneužití rodného čísla je daná ust. Obč. zákonníka a Trestného zákona.

Len poznamenávam, že rôzne informačné systémy a prípadné zmeny napr. v rozsahu poskytovaných služieb, zvyčajne požadujú okrem uvedenia rodného čísla aj uvedenie ďalších resp. iných údajov ako identifikátorov, ktoré údaje sú známe len konkrétnej osobe (napr. prihlásenie na stránku fin. správy) a teda uvedenie samotného rodného čísla nepostačuje.

 
 

Nebudem tu rozpisovať možnosti zneužitia rodného čísla, keďže kreativita prípadného páchateľa a jeho plány na zneužitie občas nemajú obmedzenia.

Odporúčanie

Ak máte obavy o zneužitie vášho rodného čísla vzhľadom k jeho sprístupneniu ostatným zamestnancom, odporúčam kontaktovať zamestnávateľa písomne a oznámiť mu svoje výhrady k jeho postupu pri zostavovaní zoznamu.

Ak zamestnávateľ poskytol zoznam dotknutých zamestnancov všetkým zamestnancom na zozname, zamestnávateľ nebol oprávnený takto postupovať, svoj postup si značne zjednodušil. Príkladom jeho zjednodušeného postupu by bol postup, kedy by sa nesprístupnilo rodné číslo, bol by postup ako je to napríklad pri prezentácii po vstupe do volebnej miestnosti, kedy člen komisie prekryje mená ostatných voličov.

Sme názoru, že ak bol zoznam sprístupnený všetkým dotknutým zamestnancom, zamestnávateľ  postupoval neobozretne, preto napísanie výhrady zamestnávateľovi z vašej strany ako zamestnanca má svoje opodstatnenie, rovnako aj nahlásenie porušenia zákona o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Hromadné cestovné poistenie s rodnými číslami
Hromadné cestovné poistenie s rodnými číslami
Hromadné cestovné poistenie s rodnými číslami
Hromadné cestovné poistenie s rodnými číslami