Pokiaľ ide o predaj apartmánu, tak pre posúdenie, či treba tento predaj zdaniť, alebo oslobodiť od DPH, treba urobiť časový test. To znamená, že treba skúmať, či dodanie tejto nehnuteľnosti bolo uskutočnené po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby.

Na základe vami uvedených údajov vyplýva, že horeuvedený časový test je splnený a teda oslobodenie od DPH sa uplatní. Od roku 2019 bola schválená novela zákona o DPH, ktorou sa zakázala možnosť rozhodnúť sa, či takýto predaj po 5 rokoch bude oslobodený, alebo nie. Táto možnosť rozhodnutia sa zakázala v prípade predajov stavieb určených na bývanie, bytu a jednotlivého apartmánu.

Predajca vo vyššie popisovanom prípade musí predaj apartmánu oslobodiť od DPH, čiže na faktúre nebude uvedená DPH. Toto platí aj vtedy, keby predával apartmán platiteľovi DPH, neplatiteľovi DPH, aj občanovi - nezdaniteľnej osobe.

To potom znamená, že platí zmena účelu použitia investičného majetku podľa § 54 zákona o DPH a teda predajca musí vrátiť časť odpočítanej dane na vstupe, ktorú si uplatnil pri kúpe uvedeného apartmánu. Postup výpočtu tejto sumy DPH, ktorú musí platiteľ vrátiť štátu v poslednom zdaňovacom období roka, v ktorom dôjde k predaju apartmánu, je uvedený v prílohe č. 1 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ?
Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ?
Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ?
Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ?