Dôchodkyňa ručila susedke – priateľke, ktorá si vzala úver na novú chladničku od nebankovky. Potom sa susedka odsťahovala do zahraničia. Tá najskôr svoj dlh splácala, potom však prestala. Nebanková spoločnosť začala dlh vymáhať od dôchodkyne cez exekúciu.

Ďalšia dôchodkyňa uzavrela na svoje meno zmluvu s mobilným operátorom a dostala tiež mobil. Ten dala vnučke. Tá jej sľúbila, že bude za paušál riadne platiť, ale neplatí. Tejto dôchodkyne prišla exekúcia na viac ako 1 000 eur.

Penzista Ján si vzal pôžičku, ktorú nesplácal. Postupne sa ocitol v exekúcii. Sociálna poisťovňa mu mesačne z dôchodku vykonávala zrážky, ktoré poukazovala exekútorovi. Exekútor mu aj napriek tomu zablokoval účet v banke. Ján si dal žiadosť na poukazovanie dôchodku na nový účet. Exekútor mu zablokoval aj ten.

To sú len tri prípady z mnohých, ktoré musela riešiť Sociálna poisťovňa. 

„V tomto prípade by bolo vhodnejšie, ak by Ján požiadal o poukazovanie dôchodku poštou. Exekútor by mu na zvyšok dôchodku nemohol siahnuť,“ konštatovala Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni.

Sociálna poisťovňa musí riešiť z roka na rok viac exekúcií dôchodkov. Kým v roku 2014 malo exekučné zrážky z penzií 27 986 dôchodcov, vlani to už bolo 34 015 penzistov. Zrážky z penzií má už každý 41. dôchodca. V roku Sociálna poisťovňa zrážala zrážky každému 48. penzistovi.

Najčastejšími dôvodmi exekučných zrážok, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa, sú menšie pôžičky, predovšetkým z nebankových subjektov. Dôchodcovia si v nebankovke požičajú na darčeky pre rodinných príslušníkov, na drobné opravy nehnuteľností alebo na ďalšie životné potreby. Ďalším dôvodom sú dlhy z aktívneho života, keď ich dlhy, napríklad na zdravotnom alebo sociálnom poistení, dobehnú vtedy, keď začnú poberať dôchodok. Často tiež nestíhajú splácať účty napríklad za mobil.

Sociálna poisťovňa upozorňuje na to, že odchodom do dôchodku dlhy nezanikajú.

„Dôchodok je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu – podlieha exekúcii rovnako ako mzda. Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov. Jedine vianočný príspevok exekúcii nepodlieha – dôchodca ho musí v plnej výške dostať a exekútor mu naň nemôže siahnuť,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Ak už raz exekútor vydá exekučný príkaz, problém s dlhom sa rieši ťažko. Banka umožní exekútorovi pri zablokovaní účtu siahnuť na všetky peniaze hoci dlh je oveľa nižší. Z blokovaných účtov vykonávajú exekútorské úrady zrážky priamo. Tento problém preto musia dôchodcovia riešiť s bankou a exekútorom. Môžu podať exekútorovi (nie Sociálnej poisťovni) námietku voči samotnej exekúcii. Ak penzista nemá dosť peňazí na účte, siahne mu exekútor na penziu. Sociálna poisťovňa je povinná vykonávať zrážky z dôchodku v zákonom stanovenej sume. Pritom mu podľa životnej situácie musí zostať na živobytie najmenej suma životného minima, teda 198,09 eura.

Koľko musí ostať dôchodcovi pri exekúcii

Základná suma = suma životného minima (ŽM) = 198,09 eura mesačne

50 % sumy ŽM = 99,04 eura – zvýšenie na každú exekvovaným dôchodcom vyživovanú osobu

Pohľadávka na výživnom pre maloleté dieťa:

– základná suma je 83,19 eura (70 % zo 60 % sumy ŽM)

– 25 % zo 70 % sumy ŽM = 34,66 eura - zvýšenie na každú vyživovanú osobu

Dôchodcovi (povinnému), ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb:

základná suma = suma potrebná na platenie úhrady za poskytnutú starostlivosť

25 % sumy ŽM = 49,52 eura - zvýšenie, ak sa povinnému v tomto zariadení poskytuje stravovanie

75 % sumy ŽM = 148,56 eura - zvýšenie, ak sa povinnému v tomto zariadení neposkytuje stravovanie

Prameň: Sociálna poisťovňa

Zmeny v exekúciách od 1. apríla

  • všetky exekúcie bude riešiť už jeden Okresný súd Banská Bystrica,
  • výber exekútora bude náhodný (cez počítač) a zaradení do neho budú môcť byť iba tí, ktorí splnia isté podmienky: v predchádzajúcich exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený,  
  • náhodný výber exekútora zároveň umožní spájať exekúcie vedené proti jednému dlžníkovi u jedného exekútora,
  • zavádza sa princíp paušálnych nákladov, ktoré budú určené vyhláškou. Odmena exekútora sa určí ako percento z vymoženej sumy,
  • jednoduchší by mal byť aj odklad exekúcie. Povinný môže raz za exekúciu požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo „sociálnych dôvodov“, teda ak sa napríklad dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie,
  • ak sa v priebehu 5 rokov v prípade fyzickej osoby (alebo 2,5 roka v prípade právnickej osoby) nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť.