Výšku splátky exekúcie si môžete orientačne zistiť na webových stránkach exekučných úradov. Koľko z dôchodku po odpočítaní exekučnej zrážky zostane, sa nedá presne povedať. Závisí to aj toho, či má dôchodca vyživovaciu povinnosť voči manželke a synovi. Nakoľko na každú z vyživovaných osôb sa dlžníkovi ponecháva 99,04 eura. Je zároveň podstatné aj to, či sa vymáha prednostná pohľadávka alebo neprednostná pohľadávka.

V prípade ak dôchodca nemá osobu, voči ktorej je vyživovacia povinnosť a vymáha sa prednostná pohľadávka (napríklad zdravotné poistenie), povinnému zostane 252,06 eura a teda zrazí sa mu 107,94 eura.

Od 1. 11. 2013 musí zostať dôchodcovi suma zodpovedajúca 100 % životného minima na jeho osobu a suma zodpovedajúca 50 % životného minima na jeho manželku. A to aj vtedy, ak tá má vlastný príjem. Keďže od 1. 7. 2013 je životné minimum 198,09 eura, dôchodcovi musí zostať 198,09 eura na jeho osobu a 99,04 eura na manželku. Okrem toho mu musí po odpočítaní vyššie uvedených súm životného minima zostať ešte suma zodpovedajúca 2/3 zvyšku dôchodku. Pri prednostných pohľadávkach 1/3.

Prednostnými pohľadávkami sú:

  • pohľadávky výživného,
  • pohľadávky náhrady škody spôsobenej ublížením na zdraví,
  • pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
  • pohľadávky daní, poplatkov, ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa zákona o sociálnej pomoci.

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu v roku 2016:

198,09 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)
99,04 eura – na vyživovanú osobu (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky:

99,04 eura – na povinného (50% životného minima plnoletej FO)
49,52 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

83,19 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)
34,66 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)