63292>

Evidencia skutočných výdavkov pri prenájme bytu

63292>

Evidencia skutočných výdavkov pri prenájme bytu

159797>

Evidencia skutočných výdavkov pri prenájme bytu

160068>

Evidencia skutočných výdavkov pri prenájme bytu


  • Som FO a vlastním byt, ktorý prenajímam. V roku 2008 som mal príjem z jeho prenájmu 47 333 Sk. Po odčítaní oslobodenych prijmov (25 650 Sk) je môj základ dane 21 683 Sk. Chcel by som si uplatniť skutočné výdavky, ktoré boli vyššie ako paušálne. Podľa zákona daňovník musí viesť "počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať a zásobách, pohľadávkach a záväzkoch." Akým spôsobom a v akej forme sa vedie evidencia skutočných výdavkov? Je potrebné ju odovzdať s daňovým priznaním? Môžem si do výdavkov započítať poplatky za správu bytového domu, inkaso (plyn, elek., TV) a splátky hypoteky?

Výpočet výdavkov je správny. Z uvedeného vychádza potom čiastkový základ dane vo výške 13 010 Sk, ktorý by podliehal zdaneniu.

Vedenie evidencie, pokiaľ nebudete uplatňovať paušálne výdavky, sa neodovzdáva správcovi dane, pri odovzdaní daňového priznania. Agendu si uložíte na dobu piatich rokov po roku, v ktorom odovzdáte daňové priznanie. To je doba, po ktorú vás na základe výzvy daňového úradu, môžu skontrolovať, či údaje uvedené v daňovom priznaní boli správne a či sú podložené účtovnými dokladmi.

Evidenciu si naďalej môžete viesť v zošite tak, aby ste zachoval postup podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Forma, kde to budete viesť nie je predpísaná, len aby ste zachoval vecnosť. Ale môžete si kúpiť napríklad aj peňažný denník pre podnikateľov.

V prípade, že si chcete uplatniť skutočné výdavky, môžu tam byť poplatky za správu bytového domu, energie, káblová televízia a pod, t.j. všetko, čo súvisí s prevádzkou bytu.

Splátky hypotéky či iného úveru spojeného s obstaraním bytu, však nie sú nákladové položky. Sú to položky neodčítateľné od základu dane, pretože úver a pôžička nie sú predmetom dane. Nevstupujú ani do zdaniteľných príjmov, ani do daňových výdavkov.

Výdavkom ale bude i odpis nehnuteľnosti – bytu po dobu 20-tich rokov. Odpis budete počítať zo vstupnej ceny, z obstarávacej ceny, príp. aj zo sumy, ktorou ste byt preukázateľne zhodnotil, t.j. z ceny zvýšenej o technické zhodnotenie, modernizáciu, rekonštrukciu.

Odpis si uplatníte nasledovne: ak ste napríklad obstarali nehnuteľnosť pred 6 rokmi a rok 2008 bol šiesty rok, kedy ste začal prenajímať, tak si uplatníte

odpis vypočítaný pre šiesty rok. O päť ročných odpisov ste prišli.

Ak je rok 2008 prvý rok obstarania bytu, uplatníte si na karte dlhodobého hmotného majetku výpočtom prvý rok odpisu, kde zapíšete aj zostatkovú cenu bytu k 31. decembru 2008.

Autorka je daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.