V súlade s Čl. 18 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Talianskom (ďalej len „Zmluva“) platí, že penzie a iné podobné platy vyplácané z dôvodu skoršieho zamestnania osobe, ktorá má bydlisko v niektorom zmluvnom štáte sa môžu zdaniť iba v tomto štáte. Chceli by sme upozorniť, že v súlade s Čl. 4 Zmluvy sa výrazom  „osoba majúca bydlisko v jednom zmluvnom štáte“ rozumie osoba, ktorá sa v danom štáte rozumie daňovým rezidentom. 

Určenie daňovej rezidencie

Vyššie uvedené znamená, že právo na prípadné zdanenie predmetného príjmu vo vašom prípade má štát, v ktorom sa považujete za daňového rezidenta. Uvádzate, že máte stále trvalý pobyt na území SR, t.j. v súlade s §2 písm. d) bod 1 Zákona o dani z príjmov sa považujete za slovenského daňového rezidenta. Na strate druhej predpokladáme, že z titulu talianskeho trvalého pobytu sa považujete podľa talianskych lokálnych predpisov za talianskeho daňového rezidenta rovnako. 

V danom prípade však treba vychádzať z Čl. 4 ods. 2 Zmluvy, ktorá upravuje pravidlá, ktoré daňovú rezidenciu „prisúdia“ jednému štátu. Prvým takýmto kritérium je existencia stáleho bytu. Vo vašej otázke uvádzate, že máte stály byt v oboch štátoch. 

Kde je stály byt

Ak máte stály byt v oboch zmluvných štátoch, predpokladá sa, že ste daňovým rezidentom v tom zmluvnom štáte, ku ktorému máte najjužšie osobné a hospodárske vzťahy (ďalej len „stredisko životných záujmov“). Ak sa nemôže určiť, v ktorom zmluvnom štáte máte stredisko svojich životných záujmov, predpokladá sa, že ste daňovým rezidentom v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa obvykle zdržiavate. Ak by ste sa obvykle zdržiavali v oboch zmluvných štátoch, predpokladá sa, že máte daňovú rezidenciu v tom zmluvnom štáte, ktorého ste štátnym občanom. Keďže ste štátnym občanom iba SR, následné kritérium nie je potrebné uvádzať. 

Stredisko životných záujmov

Predpokladáme, že vo vašom prípade bude dôležité preveriť, v ktorom štáte máte stredisko svojich životných záujmov, pretože pravdepodobne v danom štáte sa budete považovať za daňového rezidenta a mať povinnosť predmetný príjem zdaniť, samozrejme za predpokladu, že sa nejedná o príjem od dane oslobodený, resp. vyňatý zo zdanenia.

Čo sa týka uvádzania predmetného príjmu v slovenskom daňovom priznaní, tak berte prosím na vedomie, že ide o oslobodený príjem, ktorý sa v daňovom priznaní neuvádza.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Dôchodok zo Slovenska. Priznať ho v talianskom daňovom priznaní?
Dôchodok zo Slovenska. Priznať ho v talianskom daňovom priznaní?
Dôchodok zo Slovenska. Priznať ho v talianskom daňovom priznaní?
Dôchodok zo Slovenska. Priznať ho v talianskom daňovom priznaní?