Minister takto zareagoval na opakujúcu sa kritiku opozície, že napriek vyšším príjmom z daní štát už tretí rok vypláca rodinám rovnako vysoké dávky. Naposledy na zmrazenie týchto dávok upozornil Jozef Mihál minulý týždeň pri rokovaní o novele zákona o sociálnom poistení.

Do pripomienkového konania minister dal 12. októbra predbežnú informáciu o zvyšovaní rodičovského príspevku. Ten by sa mal zvýšiť zo súčasných 203,20 eura na 213,20 eura, teda rodina dostane na dieťa o 10 eur viac. Nie však už od januára, ale pravdepodobne od 1. mája budúceho roka.

V tom istom čase sa na portáli právnych predpisov objavila aj predbežná informácia o zvyšovaní materskej dávky o 5 percentuálnych bodov na 75 percent zo základu.

„Pretože ekonomika a rozpočet to dovoľuje, materskú ideme zvýšiť na 75 % základu, čo vlastne bude predstavovať skoro 100 % čistého príjmu v predchádzajúcom zamestnaní matky. Rodičovský ideme zvýšiť viac, ako zvyšujeme minimálnu valorizáciu u dôchodcov," povedal v parlamente J. Richter.

Výška rodičovského príspevku sa nemenila od januára 2014. Ministerstvo tri roky argumentovalo, že sa nemôže zvýšiť, lebo nerastie životné minimum, na ktoré je naviazaný.

Na rovnakej výške by v roku 2017 však mal naďalej zostať prídavok na dieťa a daňový bonus. Dnes štát vypláca na jedno dieťa mesačne prídavok 23,52 eura a daňový bonus 21,41 eura. A takéto by mali byť tieto sumy aj v roku 2017.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca úrad práce. Rodič jedného dieťaťa dostáva dnes mesačne 203,20 eura, od mája by to malo byť 213,20 eura.

Štát túto sumu poskytuje rodičovi najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, respektíve šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Ak dieťa dovŕši 3 roky v júni, posledný rodičovský príspevok dostane do konca júla.

Záleží pritom len na rodičovi, či sa o dieťa bude starať osobne, alebo sa oň postará druhý rodič, babka, súkromná opatrovateľka či jasle.

Súčasná legislatíva nezakazuje rodičovi pracovať alebo podnikať na rodičovskej dovolenke. Ak pracuje a dieťa je zatiaľ v jasliach alebo škôlke, môže dostávať rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov na starostlivosť, najviac však 280 eur. Príspevok na starostlivosť o dieťa je najviac 80 eur, ak je dieťa v obecnej materskej škôlke.

Materské v roku 2017

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Dostanete ho len vtedy, ak si platíte nemocenské poistenie. Pritom musíte byť v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského nemocensky poistená, pričom toto poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Nie je podmienkou, aby ste si nemocenské poistenie platili nepretržite, bez prestávky. Stačí, ak tých 270 dní nazbierate kedykoľvek v priebehu 2 rokov pred pôrodom. Ak vám nemocenské poistenie zaniklo, ochranná lehota je osem mesiacov od jeho zániku.

Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (v 34. týždni tehotenstva), najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom (v 32. týždni tehotenstva). Ak porodíte skôr, nárok na materské vám vznikne odo dňa pôrodu.

Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Dlhšie podporné obdobie poberania materského má osamelá matka a matka dvojičiek. Osamelej poistenke zanikne nárok na materské uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské. Poistenka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Výška materského sa vypočíta v roku 2017 ako 75 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom zamestnanca je hrubá mzda.

Ak zamestnankyňa nastúpi v októbri 2016 na materskú dovolenku, materské sa jej vypočíta z príjmov v roku 2015.

Príklad

Pri mesačnej hrubej mzde 800 eur sa vypočíta materská dávka v roku 2016: 

denný vymeriavací základ na určenie výšky:

800 x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) : 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 26,30 eura

Materské na deň:

70 % z 26,30 (z denného vymeriavacieho základu) = 18,41 eura.

V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane táto zamestnankyňa materské 552,30 eura, v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, vo výške 571,70 eura.

Pri mesačnej hrubej mzde 800 eur sa vypočíta materská dávka v roku 2017: 

Od 1. januára 2017 sa zvýši materské zo súčasných 70 % na 75 % denného vymeriavacieho základu.

Materské v roku 2017 bude 75 % z 26,30 eura, teda 19,73 eura. V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane táto zamestnankyňa materské vo výške 591,90 eura, v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, vo výške 611,63 eura.

Maximálne materské bude vyššie

Žena s príjmom 1 766 eur dostane na materskej viac, ako keby pracovala. V práci by v čistom zarobila 1 299 eur, na materskej by dostávala mesačne 1 306 eur.

Je to výsledkom toho, že sa zvyšuje aj maximálny vymeriavací základ pri výpočte nemocenských dávok z dnešného 1,5-násobku na dvojnásobok priemernej mzdy v roku, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Dnes môže matka dostať maximálne materské vo výške 918,20 eur (pri 31-dňovom mesiaci) a 888,60 eura (pri 30-dňovom mesiaci). Najvyšší možný vymeriavací základ na výpočet týchto dávok je dnes 1 287 eur (1,5 x 858 = 1 287) a maximálny denný vymeriavací základ 42,3124 eura.

Tento strop sa však od januára zvýši na 1 766 eur (2 x 883). Maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte tak bude 58,0603 eura (1 766 x 12 : 365 = 58,0603).

Maximálne materské v roku 2017

Hrubý príjem 1 766 eur

Denný vymeriavací základ:

1 766 x 12 : 365 = 58,0603 eura

Materské na 1 deň:

75 % z 58,0603

Maximálne materské v 30-dňovom mesiaci teda bude 1 306,40 eura (75 % z 58,0603 x 30 dní),  pri 31-dňovom mesiaci 1 349,90 eura (75 % z 58,0603 x 31 dní).