Rok 2015, prvý rok vyplácania dôchodku z II. piliera, ukázal, že viac ako polovica sporiteľov neuzatvorila zmluvu na dôchodok či už s poisťovňou alebo dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Na základe ponúk na doživotný dôchodok bez možnosti programového výberu, uzatvorilo zmluvu s poisťovňou len 39 percent sporiteľov.

Programový výber nasporených peňazí štát umožnil len 16 percentám dôchodcov. Ostatných 84 percent sporiteľov nemohlo slobodne rozhodovať o tom, ako so svojimi úsporami z dôchodkového sporenia naloží. Teraz chce vláda tento stav zmeniť. Do pripomienkového konania dalo ministerstvo práce novelu zákona zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Len jedna podmienka

V návrhu zákona sa určuje nová hranica sumy, s ktorou sa bude porovnávať súčet doživotne poberaných dôchodkov sporiteľa. Touto hranicou má byť priemerná mesačná suma starobného dôchodku z I. piliera, na ktorý vznikol nárok po 31. decembri 2003 a ktorý nie je vyplácaný v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok.

V praxi to bude znamenať, že od začiatku budúceho roka bude môcť využiť programový výber úspor po odchode na dôchodok väčší počet sporiteľov v druhom pilieri. Po odchode na dôchodok si budú môcť nechať postupne vyplatiť nasporenú sumu. Sporitelia by si tak nemuseli za všetky svoje penzijné úspory kúpiť doživotnú penziu.

Programový výber bude môcť využiť každý sporiteľ, ktorý splní jednu podmienku. Súčet všetkých druhov dôchodkov poberaných zo Sociálnej poisťovne, prípadných výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov, dôchodku z cudziny a sumy doživotného dôchodku poberaného z druhého piliera musí byť vyšší, ako priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého penzijného piliera.

Doživotný dôchodok už nebude povinný

Každý sporiteľ už nemusí poberať doživotný dôchodok, čo presadilo ministerstvo práce v druhej Ficovej vláde. 

Ak budúci penzista požiada o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok prostredníctvom centrálneho informačného ponukového systému, Sociálna poisťovňa potom v ponukovom systéme posúdi, či penzista spĺňa podmienky na programový výber alebo dočasný dôchodok. To znamená, že každý sporiteľ dostane aspoň raz ponuku na všetky formy dôchodkov, ktoré je mu možné ponúknuť zo starobného dôchodkového sporenia.

Doživotne vyplácané dôchodky sa budú porovnávať s výškou priemerného starobného dôchodku určeného dva mesiace spätne, aby doživotné zabezpečenie sporiteľov, ktorí majú nárok vybrať si ich nasporené prostriedky aj v kratšom časovom období, bolo minimálne na úrovni priemerného dôchodku v čase, kedy sa tento dôchodok začína poberať. 

Ministerstvo práce odhaduje, že v nasledujúcich troch rokoch si bude môcť nasporené peniaze na dôchodok vybrať približne 6 500 sporiteľov, ktorí splnia nárok na starobný dôchodok. V budúcnosti by nárok na programový výber a dočasný dôchodok mohla získať približne polovica sporiteľov. O úsporách nad rámec ich zabezpečenia vo výške priemerného dôchodku by po novom mohli slobodne rozhodovať, či ich použijú na navýšenie či kúpu anuity, dočasného dôchodku alebo ich použijú na programový výber.

Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS Radovan Ďurana to pokladá za pozitívnu zmenu.

„Rozšíri sa počet dôchodcov sporiteľov, ktorí budú môcť rozhodovať o tom, kedy použijú svoje úspory počas dôchodku. Niektorí budú preferovať mesačné dávky, podobne ako štátny dôchodok, niektorí použijú úspory na splatenie zostávajúcej hypotéky, niektorí využijú hotovostný výber, aby si napríklad auto na dožitie nemuseli kupovať za vysoké úroky na lízing. Viac slobody v rozhodovaní znamená vyšší úžitok a prospech pre dôchodcov sporiteľov, ako aj vyššiu atraktivitu II. piliera.“

Otázkou podľa neho ale ostáva, prečo túto slobodu a vyšší úžitok nepriznať aj sporiteľom, ktorí túto podmienku nesplnia, pričom sami nevytvárajú záťaž na sociálny systém, teda nepoberajú dávky v hmotnej núdzi.

Rozšíriť možnosť programového výberu  II. piliera si vláda dala vo svojom programovom vyhlásení. Diskutovalo sa o znížení hranice pre umožnenie programového výberu v štyroch variantoch: na úrovni 1,2 násobku životného minima, na úrovni 1,6 násobku životného minima, na úrovni 2 násobku životného minima a na úrovni priemerného vyplácaného starobného dôchodku.

Nakoniec sa v novele objavila piata alternatíva, ktorou je priemerná mesačná suma starobného dôchodku z I. piliera, na ktorý vznikol nárok po 31. decembri 2003 a ktorý nie je vyplácaný v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok. K 31. decembru 2015 bola priemerná výška mesačnej sumy tohto dôchodku 423,84 eura, k 30. júnu sa priemerná penzia zvýšila na 428 eur.

Čo by ste mali vedieť o zmenách v II. pilieri

  • Vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku alebo programového výberu bude možné po splnení jedinej podmienky. Touto podmienkou je, že súčet súm dôchodkových dávok (starobného, predčasného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku) vyplácaných z I. piliera, súčasťou ktorých je aj zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, obdobných dôchodkov vyplácaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny a sumy doživotného dôchodku z II. piliera bude vyšší ako priemerný mesačný starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý vznikol nárok po 31. decembri 2003 (podmienky nároku na tento dôchodok boli splnené po 31. decembri 2003).
  • Návrhom zákona sa ruší podmienka, že súčet doživotne poberaných dôchodkov z I. a II. piliera musí byť vyšší ako fiktívna suma dôchodku sporiteľa z I. piliera určená za predpokladu, že by nikdy nebol sporiteľom v II. pilieri.
  • Novela už nezaväzuje sporiteľa, ktorý splní zákonom stanovenú podmienku doživotného zabezpečenia v stanovenej výške, aby zároveň poberal aj doživotný dôchodok z II. piliera.
  • Doživotný dôchodok budú musieť poberať len tí sporitelia, ktorých súčet doživotne vyplácaných dôchodkov bude nižší ako priemerný dôchodok.
  • Sporitelia, ktorí nemajú krátený starobný alebo predčasný starobný dôchodok z I. piliera pre to, že sú II. pilieri, už nebudú musieť splniť podmienku doživotne poberaných dôchodkov vo výške 4 násobku životného minima a zároveň ani podmienku o použití 50 % nasporenej sumy na doživotný dôchodok. Budú pre nich platiť rovnaké podmienky ako pre sporiteľov, ktorí majú dôchodok z I. piliera krátený.