V prípade ETF (Exchange-traded fund) je vždy potrebné dôsledne preveriť o aký typ cenného papiera ide a akým spôsobom z neho plynie výnos. Budeme vychádzať z predpokladu, že váš ETF nemá formu nám známych otvorených podielových fondov, ale jeho charakter je skôr podobný našim akciovým spoločnostiam.  

Vychádzame pritom z predpokladu, že predmetný cenný papier je obchodovaný na burze, a teda ako taký nezaniká redemáciou, ale obchoduje sa s ním na sekundárnom trhu obdobne ako s akciami.  Zároveň, že nejde o tzv. reinvestičný ETF, ale skôr o distribučný ETF. Tie spravidla vyplácajú svojím „akcionárom“ dividendy resp. kupónové platby. 

Ak by sme vychádzali z vašej otázky a vy skutočne poberáte dividendy z ETF, tak otázkou na Slovensku zostáva, či je takto prijatú dividendu možné považovať za podiel na zisku vyplácaný zahraničnou osobou v súlade s §3 ods. 1 písm. e) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) alebo nie. V praxi som sa stretol s názorom, že ETF nie je možné dať na úroveň „našich“ obchodných spoločností a akýkoľvek výnos, ktorý z nich plynie treba zdaniť v súlade s §7 ods. 1 písm. a) ZDP, teda ako ostatný výnos z cenných papierov. 

Je to konzervatívny prístup, ktorý má za následok zdanenie príjmu sadzbou 19 %. Ak sa daňovník „rozhodne“ považovať daný príjem za dividendu vyplatenú zahraničnou osobou, obdobnou našej obchodnej spoločnosti, na výšku jeho daňovo-odvodového zaťaženia bude mať vplyv účtovné obdobie, za ktoré sa dividenda vypláca. Ak by som vychádzal z predpokladu, že sa ide o rok 2016, tak predmetný príjem by nepodliehal zdaneniu (pozn. roky 2004 až 2016 sú mimo predmetu dane), ale ani zdravotnému poisteniu, keďže by išlo o akciu obchodovanú na zahraničnom regulovanom trhu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Dividendy zo zahraničia v daňovom priznaní
Dividendy zo zahraničia v daňovom priznaní
Dividendy zo zahraničia v daňovom priznaní
Dividendy zo zahraničia v daňovom priznaní