Oznamovať musia vyplatené dividendy za obdobie roka 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vypláca a dividendy za roky 2013 a 2014 vyplatené právnickou osobou, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend

Zdravotné odvody sa platia  z dividend, to je napríklad z podielu na zisku spoločnosti alebo družstva bez ohľadu na to, či osoba má alebo nemá účasť na základnom imaní, z vyrovnacieho podielu, z podielu na likvidačnom zostatku, z podielu vyplácanému tichému spoločníkovi. 

V ročnom zúčtovaní za rok 2014 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2014 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013 a 2014.

Do vymeriavacieho základu dividend zo zisku za roky 2011 a 2012 sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase vyplatenia príjmu. Minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Pre rok 2014 je to suma 402, 50 eura.

Pri dividendách vyplácaných od roka 2013 sa rozlišuje, či ide o dividendy vyplatené platiteľom dividend alebo nie.

Ak ide o dividendy, ktoré vyplatila firma so sídlom na území SR, preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca táto firma. Musí to urobiť vždy do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené a do tohto dňa preddavok aj musí zaplatiť. Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Inak postupuje poistenec vtedy, ak dostal vlani dividendy od firmy, ktorá sídli v zahraničí. Výšku vyplatených dividend musí oznámiť zdravotnej poisťovni do 31. mája 2015. Vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Príklady:

Poistenec mal v roku 2014 vyplatené podiely zo zisku za rok 2013 od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR v celkovej sume 5 000 eur.

Do vymeriavacieho základu sa zahrnie suma 5 000 eur. Túto sumu uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014.

Poistenec mal v roku 2014 vyplatené podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej sume 10 402, 50 eura.

Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 10 000 eur. Túto sumu uvedie poistenec aj na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014.
Zdroj: VšZP

Čo musíte oznámiť poisťovni

Okrem toho do konca mája musia všetci poistenci oznámiť zmenu adresy trvalého pobytu, čísla bankového účtu, na ktorý by sa im prípadný preplatok poistného mal vrátiť.  Poisťovňu musia tiež informovať o zmene alebo vzniku platiteľa poistného či o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za nich poistné.

Ak napríklad zamestnanec dal výpoveď v práci a začal podnikať, musí to tiež oznámiť zdravotnej poisťovni.

Na tieto povinnosti poistenci často zabúdajú. Ak napríklad nepredložia podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, môže ich poisťovňa prekvapiť výpočtom vyššieho preddavku. Ten vychádza z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov a teda je vo výške 112,70 eura mesačne (minimálna výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2014 bola 56,35 eura). Takto vyčíslené preddavky zdravotná poisťovňa zúčtuje v rámci ročného zúčtovania a vystaví na ne výkaz nedoplatkov, ktorý sa po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti stane exekučným titulom.

Tlačivá pre samoplatiteľov a SZČO