Odpoveď treba hľadať v ustanoveniach Exekučného poriadku, podľa ktorého platí, že exekúcii podlieha majetok, ktorého vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba povinného.

Disponovanie so samotným bankovým účtom podľa bankových podmienok banky neznamená, že vlastníkom peňažných prostriedkov na účte je osoba disponenta. Rozsah oprávnení disponenta stanovujú bankové podmienky.

Súčasne to, že osoba povinného v exekučnom konaní je len disponentom bankového účtu, neznamená, že na účte vlastníka účtu nemôžu byť finančné prostriedky disponenta, napr. z titulu zasielania resp. vkladania peňažných prostriedkov na tento účet inou, treťou osobou. Cieľ resp. účel tohto môže byť aj ten, že disponent ako povinný v exekučnom konaní sa takto prípadne chce vyhnúť tomu, aby tieto finančné prostriedky neboli predmetom exekúcie.

Zablokovanie účtu

Podľa ustanovenia § 39 Exekučného poriadku platí, že exekútor vyhotoví zoznam majetku povinného, pričom uvedené ustanovenie nerieši vyslovene aj vyhlásenie povinného, že je disponentom bankového účtu.
Pokiaľ banka zablokovala účet v banke na základe príkazu exekútora na jeho zablokovanie, sme názoru, že konala v rozpore s ustanovením § 94 a nasl. Exekučného poriadku, keďže exekúcii podliehajú len peňažné prostriedky povinného.

Právnu ochranu osobe, ktorá je vlastníkom bankového účtu v súlade s ustanoveniami § 13 a § 126 Občianskeho zákonníka poskytuje ustanovenie § 44 Exekučného poriadku.

Vlastník bankového účtu musí teda podať u súdneho exekútora námietku, ktorej podanie má odkladný účinok, a to že nie je povinným v exekučnom konaní a preukázať aj vlastnícke právo k bankovému účtu, ktorý bol v exekučnom konaní zablokovaný.

Následne súdny exekútor upovedomí oprávneného v exekučnom konaní o podanej námietke a vyzve ho, aby sa v lehote 15 dní vyjadril, či súhlasí so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec - exekúcia finančných prostriedkov na bankovom účte.

Dve riešenia

Následne môžu nastať dve situácie:

1. Ak oprávnený bude súhlasiť so zastavením exekúcie postihujúcej dotknutú vec alebo, ak sa na výzvu exekútora včas nevyjadrí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci, teda bankovému účtu majiteľa, ktoré upovedomenie o zastavení exekúcie doručí oprávnenému a osobe, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila.

2. Ak oprávnený na exekúcii postihujúcej namietanú vec (bankový účet) bude trvať, súd na podnet exekútora vyzve osobu majiteľa bankového účtu, alebo oprávneného v exekučnom konaní, a to podľa toho, koho právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby do 30 dní od doručenia výzvy zo súdu, uplatnila právo na vylúčenie veci, alebo aby strpel vedenie exekúcie na vec, a to na všeobecnom súde žalovaného príslušnom podľa Civilného sporového poriadku, a túto skutočnosť exekútorovi osvedčil.

Namiesto výzvy podľa vyššie uvedeného môže súd o vylúčení veci z exekúcie, teda zablokovanie účtu, rozhodnúť v prípadoch, ak rozhodnutie závisí len na jednoduchom právnom posúdení veci. Proti tomuto rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie.

Žaloba na súde

Mám za to, že by sa mohlo jednať aj o prípad podľa otázky, teda súd rozhodne tak, aby oprávnený v exekučnom konaní podal žalobu na súde, keďže jeho právo sa javí ako menej pravdepodobné.

Dôležité je, aby majiteľ účtu preukázal v podaných námietkach u exekútora a pripojených dokladoch, že na účte nie sú žiadne finančné prostriedky povinného v exekučnom konaní, napr. výpismi z účtu.

Platí, že ak žaloba oprávneného v exekučnom konaní nebude podaná včas alebo ju súd zamietne, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci, ktoré doručí oprávnenému a osobe, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila (vlastník účtu).

Z Exekučného poriadku (ustanovenie § 44 ods. 6) tiež platí, že ak by vlastník bankového účtu nepodal vylučovaciu (excindačnú) žalobu včas alebo by ju súd zamietol, zo zákona sa predpokladá, že vedenie exekúcie na dotknutý bankový účet je nesporné a v exekúcii sa pokračuje. O týchto následkoch musí súd vyzvanú osobu poučiť.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Disponent bankového účtu a exekúcia
Disponent bankového účtu a exekúcia
Disponent bankového účtu a exekúcia

Disponent bankového účtu a exekúcia