Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky dostala od Národnej banky Slovenska (NBS) pokutu vo výške desaťtisíc eur. Nesprávne informovala klientov o výške nákladov, odplát a poplatkov za rok 2018. Klienti teda za svoju účasť v treťom pilieri v skutočnosti platili vyššie sumy ako tie, ktoré sa objavili v koncoročnom výpise, hoci v konečnom dôsledku bolo reálne zúčtovanie v poriadku.

Neúplné údaje

Výpisy z osobných účtov za rok 2018 podľa NBS uvádzali nepravdivé informácie o celkovej sume odplát, nákladov a poplatkov účastníkov sporenia za posledných dvanásť mesiacov. Tie boli nižšie ako sumy, ktoré DDS-ka reálne zaúčtovala z majetku doplnkových dôchodkových fondov za rok 2018.

„Účastník konania do celkovej sumy odplát, nákladov a poplatkov účastníkov sporenia nezapočítal údaje za obdobie od 17. novembra 2018 do dňa 31. decembra 2018,“ upozorňuje NBS vo svojom rozhodnutí o sankcii. Išlo teda o „dieru“ týkajúcu sa dovedna 44 dní na konci predvlaňajšieho roka.

Uložená pokuta je výsledkom zistení z dohľadu, ktoré NBS vykonala na mieste v auguste minulého roka. Centrálna banka zverejnila právoplatné prvostupňové rozhodnutie a DDS Tatra banky beží tridsaťdňová lehota na zaplatenie pokuty.

Marek Ličák
Neprehliadnite

Matovičova vláda plánuje zefektívniť tri dôchodkové piliere, štvrtý nespomína

DDS Tatra banky: stala sa chyba

Dôchodková spoločnosť pokutu akceptuje a hovorí o nedostatkoch vo vlastných IT systémoch. „Chyba vo výpisoch bola spôsobená chybou v informačných systémoch po implementácii rozsiahlej novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení z roku 2018. DDS Tatra banky po zistení tejto chyby urobila okamžitú nápravu svojich systémov a posilnila kontrolné mechanizmy,“ hovorí Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky.

Podľa jej slov nastala chyba iba na výpisoch a reálne zúčtovanie bolo v poriadku. „Chyba nemala žiadny dopad na reálne zaúčtované odplaty, náklady a poplatky v majetku doplnkových dôchodkových fondov za rok 2018, došlo len k chybnému zobrazeniu týchto údajov vo výpisoch. Tým pádom boli klientom, aj napriek chybnému zobrazeniu vo výpisoch, všetky poplatky zúčtované správne. Plne rešpektujeme rozhodnutie NBS,“ doplnila.

Odplát je viac

DDS-ky majú podľa zákona nárok na viacero odplát. Za správu doplnkového dôchodkového fondu si správcovská spoločnosť môže od roku 2020 účtovať najviac 1,2 percenta z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. V roku 2018 to bolo maximálne 1,4 percenta. Správca má nárok aj na odplatu odvodenú od výšky zhodnotenia prostriedkov v dôchodkovom fonde. Táto odplata je určená vzorcom, ktorý je zostavený tak, aby klient neplatil poplatky aj za zotavovanie fondov po predchádzajúcom poklese. Za určitých okolností klient platí poplatok aj za prestup do inej správcovskej spoločnosti.

V období do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy je odplata pre DDS najviac päť percent aktuálnej hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka. Po tomto období  doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka. V prípade sporiteľov, ktorí uzatvorili zmluvu do 31. decembra 2013 a súčasťou ich účastníckej zmluvy je aj dávkový plán, má DDS nárok aj na odplatu za odstupné.