Povinnosť platiteľa dane oznámiť bankové účty Finančnému riaditeľstvu SR, možnosť odpočtu výdavkov na investície, či samotná elektronizácia účtovníctva. Najdôležitejšie zmeny približuje Peter Ďanovský, partner TPA Slovakia, ktorý je expertom na účtovníctvo, dane a audit

Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) prinesie od 1. januára 2022 zmeny, ktoré sa dotknú všetkých daňovníkov. Ktoré zo zmien považujete za najdôležitejšie?

Zmenami prechádza index daňovej spoľahlivosti, ktorý slúži na hodnotenie daňovníkov. V praxi to bude znamenať, že daňovníkovi, ktorý bude vyhodnotený ako vysoko spoľahlivý, budú poskytnuté daňové benefity. Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti aj spôsob ich hodnotenia majú byť po novom verejné a dostupné pre daňovníkov na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR.

Ku skvalitneniu výberu daní prispeje aj inštitút vylúčenia fyzickej osoby. Správca dane bude môcť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ktorá je u daňového subjektu neplniaceho si svoje povinnosti v pozícii štatutára alebo člena štatutárneho orgánu, a to na tri roky.

Na boj proti daňovým podvodom je zameraná novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Akými zmenami by mala svoj zámer docieliť?

Novela zavádza platiteľom dane staronovú povinnosť oznámiť bankové účty Finančnému riaditeľstvu SR. Priamy vplyv na zlepšenie výberu DPH sa predpokladá aj od zavedenia novej skutočnosti pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorou je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Elimináciu rizika, ktoré so sebou prináša uplatnenie inštitútu ručenia za daň, umožňuje osobitný spôsob úhrady dane, ktorý umožní odberateľovi zaplatiť dodávateľovi len základ dane a samotnú daň odviesť priamo správcovi dane.

Nový rok so sebou prinesie i zmeny zákona o dani z príjmov. Daňovník bude mať možnosť odpočtu výdavkov (nákladov) na investície. Čo to v praxi bude znamenať?

Daňovník si bude môcť odpočítať od základu dane stanovené percento (15 % až 55 %) daňového odpisu majetku po splnení zákonných podmienok. Účelom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j., produktívnych investícií s previazaním na Priemysel 4.0 s cieľom digitalizácie a automatizácie výrobného a logistického procesu. Superodpočet na výskum a vývoj sa opäť zníži z 200 na 100 percent.

Novela tiež zrovnoprávňuje zdaňovanie gastrolístkov a finančného príspevku na stravovanie. Oba typy budú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb len do výšky 55 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čiže v súčasnosti do výšky 2,81 eura. V tomto prípade dochádza k zmene pri zdanení gastrolístkov, ktoré boli doteraz pre zamestnanca oslobodené v plnej výške.

Digitalizácia je veľká téma v každom segmente. Ako sa dotýka tento trend účtovníctva?

Novela zákona o účtovníctve ustanovuje možnosť transformácie účtovného záznamu z papierovej formy na elektronickú alebo opačne. Zákon umožňuje skenovať účtovné dokumenty bez použitia zaručenej konverzie, čím sa výrazne uľahčí elektronická archivácia účtovných dokumentov.

Vlastnoručný podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu môže byť nahradený akýmkoľvek preukázateľným elektronickým podpisom, elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Všetky účtovné dokumenty budú do registra účtovných závierok ukladané výlučne v elektronickej podobe.

Proti daňovým únikom by mala začať bojovať i e-faktúra. Čo je cieľom pripravovaného zákona o faktúre a zasielaní údajov do systému e-faktúra?

Nový zákon má od roku 2023 zaviesť povinnosť podnikateľov i živnostníkov priebežne zasielať štruktúrované údaje z vyhotovených a prijatých faktúr finančnej správe v reálnom čase, ktorá následne bude môcť presnejšie a včasne vykonať daňovú kontrolu. Všetky údaje sa budú odosielať prostredníctvom systému e-faktúra ešte pred odoslaním faktúry odberateľovi.

Odberatelia majú byť zase povinní oznámiť finančnej správe prijatie faktúry v prípade, ak si budú uplatňovať právo na odpočítanie DPH alebo daňový výdavok na dani z príjmov. Táto povinnosť musí byť splnená pred uplatnením uvedeného práva.

Buďte vždy v obraze s pravidelnými aktualitami z oblasti daní, auditu a účtovníctva. Viac odborných tipov a praktických príkladov nájdete v kvartálnom TPA Newsletteri

Peter Ďanovský, partner TPA Slovakia
Zdroj: TPA Slovakia archív
Peter Ďanovský, partner TPA Slovakia
Peter Ďanovský (47)
Je partnerom TPA pre daňové poradenstvo. V oblasti daní, účtovníctva a podnikateľského poradenstva pre medzinárodných klientov činných vo výrobe, v obchode, nehnuteľnostiach a finančných službách pôsobí už viac ako 20 rokov. V roku 2001 získal licenciu daňového poradcu a je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Publikuje a prednáša na tému vybraných daňových oblastí.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.