63292>

Daňové priznanie 2009: rady pre právnické osoby

63292>

Daňové priznanie 2009: rady pre právnické osoby

159797>

Daňové priznanie 2009: rady pre právnické osoby

160068>

Daňové priznanie 2009: rady pre právnické osoby


Termín na podanie priznaní k dani z príjmov právnických osôb a na úhradu dane pripadol aj tento rok na 31. marec. Daňovníci môžu najneskôr 15 dní pred týmto termínom požiadať správcu dane o predĺženie tejto lehoty, pričom je na zvážení správcu dane, či takejto žiadosti vyhovie. Iný termín na podanie priznania majú daňovníci, ktorých zdaňovacie obdobie je iné ako kalendárny rok.

Prinášame prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré oproti predchádzajúcim zdaňovacím obdobiam, ovplyvnia výpočet daňovej povinnosti pre rok 2008.

Zmeny pre rok 2008

Rezervy na odmeny a prémie

Tvorba rezerv na odmeny a prémie a súvisiace odvody na sociálne a zdravotné poistenie bola v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach považovaná za daňový výdavok. Od roku 2008 však ustanovenie o daňovej uznateľnosti takýchto rezerv zo zákona vypadlo. Predmetné rezervy už nie sú považované za daňovo uznateľné.

Výnosy z odpísaných záväzkov

Ak v minulosti prevzal plnenie odpísaného záväzku nový dlžník, výnos zaúčtovaný z titulu takejto transakcie sa nezahrnul do základu dane. Počnúc rokom 2008 toto pravidlo už neplatí. Takýto záväzok, ktorý spoločnosť účtovne odpíše, bude pre ňu vo všeobecnosti predstavovať zdaniteľný výnos.

Pohľadávky po splatnosti

 • Tvorba opravných položiek
 • Jednou z oblastí, ktorými sa spoločnosti zaoberajú ku koncu účtovného/zdaňovacieho obdobia, je tvorba opravných položiek k pohľadávkam v zmysle platných účtovných predpisov. Na účtovnú tvorbu opravných položiek nadväzuje ich posúdenie z hľadiska dane z príjmov.

  Oproti predchádzajúcemu roku došlo v roku 2008 k obmedzeniu tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom, ktorí nie sú v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. Vo všeobecnosti sa tvorba opravných položiek k takýmto pohľadávkam môže zahrnúť do daňových výdavkov takto:

  • do výšky 20 % menovitej hodnoty, pokiaľ od splatnosti pohľadávky uplynulo viac ako 12 mesiacov,
  • do výšky 50 % menovitej hodnoty, pokiaľ od splatnosti pohľadávky uplynulo viac ako 24 mesiacov,
  • do výšky 100 % menovitej hodnoty, pokiaľ od splatnosti pohľadávky uplynulo viac ako 36 mesiacov.
   PRÍKLAD: Spoločnosť A eviduje voči dlžníkovi B pohľadávku v menovitej hodnote 10 000 Sk. Pohľadávka bola splatná 25. apríla 2006. V roku 2008 vytvorila spoločnosť opravnú položku k tejto pohľadávke vo výške 100 %. K 31. decembru 2008 je pohľadávka viac ako 24 mesiacov po splatnosti. Spoločnosť si môže ako daňový výdavok uplatniť opravnú položku vo výške najviac 50 % z hodnoty pohľadávky, t. j. pri výpočte daňovej povinnosti pre rok 2008 je povinná zvýšiť základ dane o 5 000 Sk.

  Na účely uplatnenia spomínaného postupu nemôže ísť o pohľadávku nadobudnutú postúpením ani o premlčanú pohľadávku (pozor na pohľadávky, ktoré sa spravujú podľa Občianskeho zákonníka a sú premlčateľné už po troch rokoch).

  Ďalšie obmedzenie daňovej tvorby opravnej položky môže nastať, ak možno pohľadávku započítať so splatným záväzkom. V takom prípade sa vyššie uvádzané pravidlo o tvorbe daňovej opravnej položky neuplatní.

  Opravné položky k pohľadávkam (vlastným aj nadobudnutým) voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii sú považované za daňový výdavok bez ohľadu na čas uplynutý od ich splatnosti.

  Pre komplikované pravidlá evidovania opravných položiek na daňové účely sa daňovníci môžu rozhodnúť upustiť od takejto evidencie a nepovažovať vytvorené opravné položky za daňový výdavok. V takom prípade možno daňový efekt za určitých okolností docieliť pri odpise pohľadávky.

  Odpisy pohľadávok

  Odpísanú pohľadávku môže daňovník zahrnúť do daňových výdavkov maximálne do výšky opravnej položky, ktorá mohla byť uznaná za daňový výdavok. Inými slovami, pre daňovo účinný odpis pohľadávky nemusela byť opravná položka k danej pohľadávke vôbec vytvorená ani jej tvorba nemusela byť považovaná daňovníkom za daňový náklad.

  Výnimkou je odpis „drobných“ pohľadávok, ktorý sa môže považovať za daňový výdavok, ak sú splnené tieto podmienky:

  • menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu 10 000 Sk (331,94 eura),
  • k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola pohľadávka odpísaná, nepresiahla celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi sumu 10 000 Sk (331,94 eura), a
  • k pohľadávke možno tvoriť opravnú položku do výšky 50 %, t. j. v momente odpisu je po splatnosti viac ako 24 mesiacov.
   PRÍKLAD: Spoločnosť A evidovala voči dlžníkovi B jedinú pohľadávku vo výške 10 000 Sk. Pohľadávka bola splatná 25. apríla 2006. V júli 2008 spoločnosť pohľadávku účtovne odpísala. V roku 2008 môže spoločnosť považovať odpis predmetnej pohľadávky za daňový výdavok.

  Postúpenie pohľadávky

  Pri postúpení pohľadávky si daňovník môže uplatniť do daňových nákladov menovitú hodnotu pohľadávky:

   – do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok, alebo
   – do výšky príjmu z postúpenia pohľadávky.
   PRÍKLAD: Dňa 10. októbra 2008 postúpila spoločnosť A pohľadávku v menovitej hodnote 10 000 Sk za protihodnotu 8 000 Sk. Pohľadávka bola splatná 25. apríla 2006. Spoločnosť si v tomto prípade môže uplatniť ako daňový výdavok buď 5 000 Sk, t. j. sumu do výšky daňovo uznateľnej opravnej položky k pohľadávke (pozri predchádzajúci príklad), alebo 8 000 Sk, t. j. sumu do výšky príjmu z postúpenia pohľadávky. Legislatíva svojím znením umožňuje spoločnosti A vybrať si výhodnejší prístup (v tomto prípade považovať za daňový výdavok sumu do výšky príjmu z postúpenia pohľadávky).

  Záväzky po splatnosti

  Počnúc rokom 2008, ak od splatnosti záväzku, ktorý sa viaže k nákladu zahrnutému do základu dane v predchádzajúcich obdobiach, uplynul čas dlhší ako 36 mesiacov, daňovník je povinný zvýšiť základ dane o výšku takéhoto záväzku. V období, v ktorom dôjde k úhrade takéhoto záväzku, resp. jeho časti, sa základ dane zníži.

  Vyrovnanie rozdielov vzniknutých z titulu zmeny legislatívnej úpravy

  V súvislosti s obmedzením tvorby opravných položiek k pohľadávkam na daňové účely zaviedol zákonodarca aj povinnosť prepočítať opravné položky považované za daňový výdavok do 31. decembra 2007 podľa pravidiel platných k 1. januáru 2008. O rozdiel, ktorý z takéhoto prepočtu vznikne, je daňovník povinný zvýšiť základ dane rovnomerne počas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najneskôr do 31. decembra 2009.

  Obdobné pravidlo je zavedené aj v súvislosti so záväzkami, ktoré boli k 31. decembru 2007 po splatnosti viac ako 36 mesiacov.

  Konverzia na euro

  Všetky údaje uvedené v daňovom priznaní za rok 2008 sa uvádzajú v slovenských korunách. Výšku splatnej dane alebo preplatku na dani a výpočet preddavkov na euro daňovník prepočíta na euro v časti V. daňového priznania (Miesto na osobitné záznamy daňovníka). Na účely prepočtu sa použije konverzný kurz a výsledné sumy sa zaokrúhlia na eurocenty nadol.

  Splatnosť dane

  Daň na úhradu vyplývajúca z daňového priznania za rok 2008 je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 eura.

  Preddavky na daň

  Daňovník, ktorého daňová povinnosť za predchádzajúci rok znížená o zrážkovú daň (napr. z úrokov) bola vyššia ako 50 000 Sk (1 659,70 eura), je povinný platiť preddavky na daň – štvrťročne, ak bola táto daňová povinnosť nižšia ako 500 000 Sk (16 596,96 eura), a mesačne, ak bola táto daňová povinnosť vyššia ako 500 000 Sk (16 596,96 eura).

  Preddavky sa platia vo výške určenej na základe poslednej známej daňovej povinnosti počas celého príslušného zdaňovacieho obdobia. Prípadný rozdiel medzi výškou uhradených preddavkov a sumou preddavkov, ktoré by bol daňovník povinný platiť na základe daňového priznania za bežné obdobie, sa vyrovná po podaní priznania.

   PRÍKLAD: Spoločnosť A podáva daňové priznanie za obdobie kalendárneho roka 2008 v lehote do 31. marca 2009. V mesiacoch január až marec 2009 spoločnosť platila preddavky vo výške 1 659,69 eura (50 000 Sk) na základe daňovej povinnosti za rok 2007. Z priznania za rok 2008 jej vyplýva povinnosť platiť preddavky vo výške:
   a) 1 825,66 eura (55 000 Sk), t. j. daňová povinnosť za rok 2008 bola vo výške 660 000 Sk (21 907,98 eura),
   b) 1 493,72 eura (45 000 Sk), t. j. daňová povinnosť za rok 2008 bola vo výške 540 000 Sk (17 924,71 eura).

   a) Spoločnosti A vznikol medzi preddavkami zaplatenými v mesiacoch január až marec 2009 (3 × 1 659,69 eura) a preddavkami určenými podľa daňovej povinnosti za rok 2008 (3 × 1 825,66 eura) rozdiel 497,91 eura v prospech daňového úradu. Spoločnosť A je povinná uhradiť tento rozdiel daňovému úradu do 30 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 30. apríla 2009).

   b) Spoločnosti A vznikol medzi preddavkami zaplatenými v mesiacoch január až marec 2009 (3 × 1 659,69 eura) a preddavkami určenými podľa daňovej povinnosti za rok 2008 (3 × 1 825,66 eura) rozdiel 497,91 eura v jej prospech. Spoločnosť A má možnosť požiadať daňový úrad o vrátenie preplatku.

  Poukázanie 2 % dane na osobitné účely

  Naďalej zostáva zachovaná možnosť poukázať 2 % z daňovej povinnosti neziskovej organizácii podľa výberu daňovníka. Zoznam oprávnených prijímateľov je uvedený napr. na stránke www.rozhodni.sk. Daňový úrad nepoukáže 2 %, ak daňovník nesplní podmienky ustanovené zákonom, najmä ak má do lehoty na podanie priznania nedoplatky na dani.

  Pokuty

  Ak daňovník – právnická osoba nepodá priznanie k dani z príjmov v zákonnej lehote, daňový úrad mu vymeria pokutu minimálne vo výške 66,38 eura, najviac však vo výške 16 596,95 eura. Presná výška pokuty závisí od rozhodnutia daňového úradu.

  Oneskorená úhrada splatnej dane je pokutovaná sankčným úrokom, ktorý je v súčasnosti 8 % p. a. Sadzba sankčného úroku sa určí ako štvornásobok úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky pre hlavné refinančné operácie. Ak je výška sankčného úroku nižšia ako 16,6 eura, daňový úrad úrok nevymeria.

  Kontrola pred podaním priznania

  Pred podaním priznania na daňový úrad sa presvedčte, či:

  • sú vyplnené všetky povinné kolónky priznania,
  • súčtové riadky priznania (napr. riadok 200 alebo 300) vykazujú správne čísla,
  • ste v časti V. priznania správne prerátali preplatok/daň na úhradu a preddavky na euro,
  • k priznaniu prikladáte povinné prílohy, t. j. účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky),
  • priznanie, ako aj účtovná závierka sú riadne podpísané.

  Ak ste sa pri výpočte daňovej povinnosti v podanom daňovom priznaní pomýlili a zistíte to ešte do uplynutia lehoty na podanie priznania, môžete podať opravné priznanie. Prípadný rozdiel vo váš neprospech nebude sankcionovaný.

  Ak omyl zistíte až po uplynutí termínu na podanie priznania, máte povinnosť podať dodatočné priznanie, iba ak novozistená daňová povinnosť mala byť vyššia ako tá, ktorú ste vykázali v riadnom priznaní. Rozdiel bude zo strany správcu dane sankcionovaný v súčasnosti vo výške 3 % z kladného rozdielu medzi daňou uvedenou v riadnom a daňou uvedenou v dodatočnom priznaní.

  Ak je rozdiel medzi riadnym a dodatočným priznaním vo váš prospech, zákon uvádza možnosť, nie povinnosť, podať dodatočné priznanie.

  Zmeny od roku 2009

  Prinášame niekoľko zmien, s ktorými sa daňovníci stretnú pri príprave daňového priznania za rok 2009. Niektoré z opatrení boli prijaté ako súčasť balíčka opatrení pre boj s hospodárskou krízou.

 • Vyššia vstupná cena pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
 • Spodná hranica vstupnej ceny dlhodobého majetku na účely daňových odpisov sa zvyšuje na 1 700 eur v prípade hmotného majetku a 2 400 eur v prípade nehmotného majetku. Zostatkovú cenu majetku s nižšou obstarávacou cenou, zaradeného podľa predpisov platných do 31. decembra 2008, možno v roku 2009 považovať priamo za daňový výdavok. Daňovník sa však môže rozhodnúť aj pre pokračovanie v odpisovaní takéhoto majetku.

 • Paušálne výdavky na pohonné hmoty
 • Od roku 2009 si daňovníci namiesto preukázanej spotreby pohonných hmôt, t. j. spotreby podľa údajov knihy jázd, môžu uplatniť náklady na spotrebované pohonné hmoty na základe dokladov o ich nákupe podľa výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel alebo paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie. V poslednom spomínanom prípade však celkový nákup pohonných látok musí byť primeraný počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného roka pre každé vozidlo samostatne.

 • Úvery od prepojených osôb a daňová uznateľnosť úrokov
 • Účinnosť pravidiel takzvanej nízkej kapitalizácie (alebo podkapitalizácie) obmedzujúcich daňovú uznateľnosť úrokových nákladov z úverov poskytnutých prepojenými osobami (v zmysle definície prepojenosti uvedenej v príslušnom ustanovení legislatívy) sa posúva na rok 2010.

  Podľa pravidiel „nízkej kapitalizácie“, ak úvery od prepojených osôb prevýšia šesťnásobok vlastného imania dlžníka za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, úrok prislúchajúci k sume úveru presahujúcej tento limit nie je považovaný za daňový výdavok. Tieto pravidlá sa uplatnia, iba ak priemerný ročný stav úverov a pôžičiek prekročí 3 319 400 eur.

 • Závislé osoby
 • Daňovníci, ktorí nakupujú a predávajú tovary alebo služby zahraničným závislým osobám, majú podľa zákona o dani z príjmov povinnosť predložiť na požiadanie daňového úradu relevantnú dokumentáciu. Povinný obsah dokumentácie zverejnilo Ministerstvo financií SR formou usmernenia vo Finančnom spravodajcovi 1/2009. Usmernenie sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008.

  Vo všeobecnosti musí byť dokumentácia o transferových cenách pripravená pre tie transakcie so zahraničnými závislými osobami, ktoré sú významného charakteru v zmysle zákona o účtovníctve. Pri príprave dokumentácie treba dodržať stanovené všeobecné zásady, napr. dokumentáciu pripravovať za jednotlivé transakcie alebo za skupiny transakcií, ak sú vzájomne úzko prepojené, sú rovnakého druhu, sú uzatvorené za rovnakých podmienok alebo sú preukázateľne porovnateľné z hľadiska funkcií a rizík.

  Usmernenie neupravuje samotné metódy transferového oceňovania. Slovenská legislatíva v tomto ohľade vychádza zo Smernice OECD o transferovom oceňovaní, pričom tradičné transakčné metódy majú prednosť pred metódami delenia zisku.

  Dokumentácia o transferovom oceňovaní musí byť predložená iba v prípade, ak o to daňová správa požiada, a to do 60 dní od doručenia príslušnej výzvy.

  Autori pracujú v auditorskej a poradenskej spoločnosti Ernst & Young, Martin Sabol ako manažér pre dane a Stanislava Bogárová ako senior konzultant pre dane.