V súlade s §45 ods. 2 písm. d) Daňového poriadku máte ako kontrolovaný daňový subjekt k zamestnancovi správcu dane v priebehu daňovej kontroly aj povinnosť predkladania záznamy, ktorých vedenie ukladá osobitný predpis (napr. Zákon o účtovníctve) a iné doklady, ktoré preukazujú hospodárske operácie a účtovné prípady a to vo forme požadovanej správcom dane a podávať k nim ústne alebo písomné vysvetlenia. 

V súlade so Stavebným zákonom sa stavebný denník považuje za dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku, pričom sa v ňom zaznamenávajú všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. 

Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác, t.j. obsahuje informácie potrebné napr. na určenie správneho dňa dodania stavby, resp. jej časti, alebo stavebných prác na účely Zákona o DPH. 

Berúc do úvahy vyššie uvedené máme zato, že správca dane má právo počas daňovej kontroly požadovať predloženie stavebného denníka. Skutočnosť, že záručná doba už ubehla nemá na vyššie uvedené žiaden vplyv. 

Samozrejme v prípade absencie predmetného dokumentu je na vás, či viete preukázať dané skutočnosti aj iným spôsobom, keďže správca dane by dôkazy mal hodnotiť aj v ich vzájomnej súvislosti. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Daňová kontrola.  Načo potrebuje stavebný denník?
Daňová kontrola.  Načo potrebuje stavebný denník?
Daňová kontrola.  Načo potrebuje stavebný denník?
Daňová kontrola.  Načo potrebuje stavebný denník?