• Aké podmienky musí splniť fyzická osoba zo štátov EÚ na to, aby mohla na Slovensku ohlásiť voľnú živnosť? Potrebuje pri podaní ohlásenia živnostenskému úradu doložiť aj doklad o pobyte na Slovensku?

Za voľné živnosti sa považujú všetky živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Na ich prevádzkovanie nie sú špeciálne požiadavky. Musia byť splnené zákonom dané všeobecné podmienky ako je dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti v tomto prípade živnostenské úrady v SR nevyžadujú.

Vzhľadom na to, že neuvádzate konkrétnejšie údaje o fyzickej osobe (FO) z krajiny EÚ, ktorá mieni na Slovensku podnikať, je treba posúdiť status tejto osoby z viacerých hľadísk. Pre konkrétny druh identifikácie osoby – cudzinca - totiž platia odlišné podmienky na získanie oprávnenia na podnikanie, odlišná forma tohto oprávnenia, a tým aj odlišný právny režim na výkon podnikateľskej činnosti.

Na účely podnikania osôb s domicilom mimo územia SR platia rozdielne podmienky podľa toho, či ide o fyzickú osobu v postavení podnikateľa v zahraničí alebo osobu "cudzinca", ktorý nie je v mieste bydliska podnikateľom, a či mieni podnikať na území SR v rovnakom alebo rovnakých predmetoch podnikania ako v mieste bydliska osoby.

Osobitne sa posudzujú možnosti a podmienky podnikania cudzích štátnych príslušníkov podľa skutočného bydliska počas podnikania na území SR. To znamená, či si bydlisko ponechá mimo územia SR alebo získa oprávnenie na pobyt na území SR, konštatuje pre eTREND riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR Ján Dutko.

Občan EÚ môže zvážiť aj možnosť podnikať na Slovensku prostredníctvom zriadenia slovenskej osoby formou majetkovej účasti, kde figuruje ako jej jediný zakladateľ, prípadne spoluzakladateľ. To ale nemožno považovať za podnikanie zahraničnej osoby.

Keďže uvádzate, že má ísť o podnikanie cudzinca v postavení fyzickej osoby s domicilom v niektorom z členských štátov EÚ a nie mimo územia únie, odporúča J. Dutko zohľadniť nasledovné skutočnosti.

Pre zahraničné fyzické osoby s trvalým bydliskom mimo územia SR platí, že sa môžu rozhodnúť, v akom právnom režime budú na území Slovenskej republiky podnikať. Právny poriadok SR, najmä prostredníctvom Obchodného zákonníka a živnostenského zákona, umožňuje podnikať v zásade v dvojakom právnom režime. A to buď v postavení

zahraničnej osoby alebo tuzemskej (slovenskej) osoby.

Na účely podnikania na území SR nie je na rozlíšenie toho, či ide o "cudzinca" v postavení zahraničnej fyzickej osoby alebo o "cudzinca" v postavení tuzemskej osoby rozhodujúca štátna príslušnosť, ale faktické bydlisko. V tomto význame nie je na účely podnikania na území SR každý "cudzinec" zahraničnou osobou.

1. Podnikanie FO v postavení zahraničnej osoby

Pre fyzickú osobu s trvalým bydliskom mimo územia SR platí právny režim, ako vyplýva z osobitných ustanovení § 21 ods.2, 3 a 4 Obchodného zákonníka. Predovšetkým to znamená, že na území SR môže zahraničná fyzická osoba podnikať prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo podniku zahraničnej osoby, ktoré zriadi na území Slovenskej republiky (ďalej len zahraničná osoba), v tom rozsahu, v akom získa táto osoba oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona. V prípade, ak pôjde o činnosť, ktorá spĺňa znaky živnosti, na ktorý sa informujete aj vy, týmto osobitným predpisom je zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Pri rozhodovaní sa, či zriadiť organizačnú zložku alebo podnik na Slovensku platí, že organizačnú zložku môže zriadiť fyzická osoba v prípade, ak už v mieste svojho trvalého bydliska je podnikateľom. Podnik môže zriadiť len v prípadoch, ak nie je dotknutá osoba v mieste svojho trvalého bydliska podnikateľom, alebo ak mieni podnikať na území SR v inom predmete podnikania ako v mieste svojho trvalého bydliska.

V oboch prípadoch sa na podnikanie zahraničných fyzických osôb na Slovensku, ktoré sú občanmi niektorého z členských štátov EÚ (aj OECD), súčinnosťou od 1. mája 2004 nevyžaduje zápis do obchodného registra. Podmienkou podnikania ale je, aby získali živnostenské oprávnenia, ak chcú prevádzkovať činnosť, ktorá spĺňa znaky živnosti.

Fyzická osoba v tomto postavení (so statusom zahraničnej osoby) musí tiež ustanoviť vedúceho (organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho podniku zahraničnej osoby), o ktorom je povinná poskytnúť osobné údaje miestne príslušnému živnostenskému (obvodnému) úradu a v prípade vedúceho organizačnej zložky dokladovať bezúhonnosť tejto osoby.

Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby ani vedúci podniku zahraničnej osoby nemusí mať bydlisko na území Slovenskej republiky, na rozdiel od osoby zodpovedného zástupcu, ktorý sa ustanovuje iba u regulovaných živností, t. j. nie u voľnej živnosti.

2. Podnikanie FO v postavení slovenskej fyzickej osoby

Pre fyzickú osobu s prechodným alebo trvalým bydliskom na území SR, platí obsahom i formou rovnaký právny režim, aký sa vzťahuje na slovenskú fyzickú osobu. V tejto súvislosti treba vždy zvážiť dobu, počas ktorej má záujem občan EÚ pôsobiť na území SR za účelom podnikania. Je to dôležité z hľadiska predpisov, ktoré upravujú podmienky podnikania, ale aj preto, aby bol splnený jeden zo znakov podnikania -- sústavnosť podnikania.

Podmienkou pri trvalom pobyte je, aby sa osoba "cudzinca" preukázala riadnym oprávnením na pobyt na území SR (ID-kartou), ktorú mu vydá orgán policajného zboru miestne príslušný podľa bydliska na území SR. V tomto význame každý občan Európskeho hospodárskeho priestoru, t. j. aj občan členského štátu EÚ, ktorý sa hodlá trvalo zdržiavať na území SR, je povinný prihlásiť sa na trvalý pobyt na policajnom útvare podľa miesta trvalého pobytu. Pri hlásení trvalého pobytu je povinný predložiť cestovný doklad a doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania.

Podmienkou pri prípadnom prechodnom pobyte je ohlásenie pobytu danej osoby na území SR orgánu pasovej služby a cudzineckej polície pri príslušnom policajnom riaditeľstve, ktorého druhopis stačí predložiť živnostenskému (obvodnému) úradu, miestne príslušnému podľa miesta jeho prechodného bydliska na území SR, ešte pred získaním dokladu, ktorý bude oprávňovať dotknutú osobu na pobyt na našom území.

Podmienky pobytu cudzincov, vrátane tých, ktorí majú domicil v niektorom z členských štátov EÚ, upravuje ustanovenie § 45a zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitne v znení zákona č. 606/2003 Z.z., ktoré upravuje liberalizované podmienky získania oprávnenia na pobyt na území SR o. i. občanmi z členských štátov EÚ. Podrobnejšie informácie o pobyte cudzincov na území SR poskytuje Úrad pre cudzineckú políciu a pasovú službu Prezídia policajného zboru SR.

Na vybrané otázky zadané do Europoradne na www.euroinfo.gov.sk odpovedá tím žurnalistov TRENDU a externí experti.