Sused si nainštaloval na roh domu kameru, ktorá sníma časť jeho dvora a s vysokou pravdepodobnosťou aj celú moju záhradu. Mám právo vidieť, čo všetko sníma? Ako sa brániť proti narúšaniu súkromia? Na koho sa obrátiť?

Problematika monitorovania priestorov je upravená viacerými zákonmi, najmä Ústavou Slovenskej republiky, zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonníkom práce, zákonom o policajnom zbore a Občianskym zákonníkom.

Na základe vami opísaného skutkového stavu máme za to, že kamera sníma výlučne súkromné priestory, a to dvor vášho suseda a vašu záhradu. Podmienky monitorovania súkromných priestorov sú zakotvené rámcovo v Ústave Slovenskej republiky a konkrétne v Občianskom zákonníku v ustanoveniach o ochrane osobnosti.

Monitorovanie vašej záhrady je zásahom do vášho súkromia. Vašu podobizeň, obrazové snímky a zvukové záznamy možno vyhotoviť alebo použiť len s Vašim súhlasom. Máte teda právo vedieť, či kamera vášho suseda monitoruje aj Vašu záhradu.

Odporúčame primárne osloviť priamo suseda so žiadosťou o sprístupnenie kamerových záznamov za účelom zistenia rozsahu monitorovania. Ak Vám sused nevyhovie, nezostane Vám iná možnosť, len domáhať sa ochrany na súde.

Ak sa preukáže, že sused kamerou natáča vás alebo iné fyzické osoby u vás v záhrade bez vášho súhlasu, porušuje zákon. V takom prípade máte právo domáhať sa na súde, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do vášho práva na ochranu osobnosti, teda aby sused prestal monitorovať vašu záhradu.

Zároveň môžete žiadať odstránenie následkov týchto zásahov a primerané zadosťučinenie. V extrémnych prípadoch, najmä ak bola v značnej miere znížená vaša dôstojnosť alebo vážnosť v spoločnosti, by ste mohli žiadať aj o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Upozorňujeme na to, že monitorovanie verejných priestorov (napr. ulice pred domom) podlieha úprave zákona o ochrane osobných údajov a pri splnení zákonných požiadaviek by vás sused mohol na verejnom priestranstve monitorovať aj bez vášho súhlasu.  

Autorka pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Čo sníma sused kamerou na dome?
 
Čo sníma sused kamerou na dome?
 
Čo sníma sused kamerou na dome?
 
Čo sníma sused kamerou na dome?