Ak má živnostník preplatok na zdravotnom poistení, jeho zdravotná poisťovňa mu ho vráti automaticky v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia. To robia poisťovne každý rok do konca septembra.

Pri sociálnom poistení sa však ročné zúčtovanie odvodov zatiaľ nezaviedlo. Ak by ste mali v poisťovni dlh, Sociálna poisťovňa by preplatok použila na zápočet tejto vašej pohľadávky.

Presun preplatku

Preplatok poistného sa automaticky nepresúva ako úhrada na ďalší mesiac. Ak SZČO chce presunúť preplatok ako poistné na nasledujúci kalendárny mesiac, musí o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO zaplatila „bez právneho dôvodu“ do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo doručenia písomnej žiadosti SZČO.

Odvádzateľovi poistného, ktorému pobočka vráti preplatok na poistnom, poisťovňa zašle avízo o platbe. Ak poisťovňa preplatok na poistnom použije na vyrovnanie alebo zníženie dlhu voči poisťovni, žiadateľa o vrátenie preplatku na to upozorní.

Požiadajte o vratku

Odporúčame vám, aby ste o vrátenie preplatku poistného poisťovňu požiadali. Právo na vrátenie poistného sa totiž premlčí do desiatich rokov od posledného dňa mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplateného bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne.

Ak poistné zaplatené bez právneho dôvodu Sociálna poisťovňa vráti daňovníkovi v rovnakom účtovnom období, ako daňovník uvedené sumy na účet Sociálnej poisťovne uhradil, potom daňovník o sumu vráteného poistného zníži výdavky zahrnované do základu dane z príjmov.

Daňové priznanie

Ak k vráteniu súm poistného zaplateného bez právneho dôvodu dôjde až v nasledujúcom zdaňovacom období, v tomto prípade poistné zaplatené bez právneho dôvodu, o ktoré si daňovník v predchádzajúcom zdaňovacom období znížil základ dane, vrátené daňovníkovi je jeho zdaniteľným príjmom, ktorý zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom vrátenú sumu poistného prijal. 

Ak ide o zdravotné odvody, pokiaľ je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, zdravotná poisťovňa ho podnikateľovi vyplatí už zdanený 19 % zrážkovou daňou z príjmov a preto sa tento príjem považuje za daňovo vysporiadaný.