Kedy idem na materskú?

Materské sa vypláca spravidla šesť týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode, spolu teda 34 týždňov. Pri dvojčatách, trojčatách... sa vypláca materské spolu 43 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka 37 týždňov.

Osamelá osoba na účely poskytovania materského je poistenkyňa, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Podmienka osamelosti nie je však splnená, ak poistenkyňa žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti podľa § 115 Občianskeho zákonníka a nemusí ísť pritom o manželstvo, stačí ak spolu žijú.

Za žiadosť o predĺženie poberania materského sa považuje čestné vyhlásenie o osamelosti. Matka ho predkladá pobočke, ktorá jej dávku vypláca, a to krátko pred uplynutím všeobecného nároku na materské, teda až ku koncu 34. týždňa poberania materského.

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje, že tlačivo Čestné vyhlásenie o osamelosti si žena môže vyžiadať v pobočke alebo ho napísať aj sama.

Vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje matky a dôvod jej osamelosti, údaje, či žije sama alebo s inou fyzickou osobou, či náklady na domácnosť uhrádzajú spolu alebo len sama. Uvedie tiež, že si je vedomá právnych následkov, ak by sa uvedené skutočnosti nezakladali na pravde.

Príklad: Zuzana je slobodná matka a poberá zo Sociálnej poisťovne materské. V domácnosti žije spolu so svojimi rodičmi, spoločne prispievajú na domácnosť. Keďže nie je vydatá, myslí si, že spĺňa podmienku osamelosti.

Jej žiadosť o predĺženie poberania materského jej Sociálna poisťovňa - na základe uvedených skutočností o spoločnom živote s rodičmi – zamietla. Zuzana sa totiž mylne domnievala, že ak nie je vydatá, podmienku osamelosti spĺňa automaticky.

Prameň: SP

Žena nemôže robiť do posledného dňa pred pôrodom. Na materskú dovolenku by mala odísť najskôr v 32. týždni tehotenstva a najneskôr v 34. týždni. Materské teda môže začať dostávať najskôr od začiatku ôsmeho týždňa a najneskôr od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ten určí lekár.  

Ak si ale o materské žiada žena z ochrannej lehoty, môže tak vždy urobiť najskôr šesť týždňov pred predpokladaným termínom pôrodom.

Ak žena porodí skôr, nárok na materské jej vzniká odo dňa, kedy porodí. Materské jej bude Sociálna poisťovňa vyplácať 34 týždňov.  

Príklad: Jana je zamestnaná. Vedela, že nastúpiť na materskú dovolenku môže šesť až osem týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu, ktorý jej určil gynekológ. Cítila sa však dobre, tak sa rozhodla pracovať dlhšie a o materské požiadala dva týždne pred pôrodom.

Bola potom ale dosť prekvapená, keď jej Sociálna poisťovňa nevyplácala materské 34  týždňov, ale len 30 týždňov. Začiatok poberania materského si  síce žena určuje sama, ak však nastúpi na materskú dovolenku neskôr, materské sa vypláca len 28 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa.

Prameň: SP

Ako požiadať o materské

Materské Sociálna poisťovňa nevypláca automaticky. Žena musí oň požiadať. Tlačivo Žiadosť o materské jej vystaví gynekológ na tehotenskej poradni, a to obyčajne v 32. týždni tehotenstva. Uvedie v ňom aj dátum očakávaného dňa pôrodu.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že žena nesmie zabudnúť žiadosť podpísať. Musí v nej tiež vyznačiť spôsob výplaty, teda musí uviesť číslo účtu v banke.

Nesmie tiež zabudnúť v nej vyznačiť dátum, odkedy si chce nárok na materské uplatniť. Tento dátum vyznačuje mamička, nie gynekológ, ten vyznačuje len predpokladaný termín pôrodu.

Doručiť žiadosť príslušnej pobočke je povinnosťou samotnej poistenkyne. Za zamestnankyňu tak však môže, po vzájomnej dohode, urobiť zamestnávateľ. Ak žiadosť žena odovzdá svojmu zamestnávateľovi, ten ju odovzdá na pobočke SP podľa miesta sídla firmy. Na pobočke SP by mala byť spravidla do 3. až 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Poisťovňa materské vypláca mesiac pozadu, spravidla okolo 20. dňa mesiaca. Podľa zákona o sociálnom poistení nárok na výplatu dávky sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka patrila, teda o materské je možné požiadať aj pol roka po pôrode.

Ak má žena dve zamestnania alebo je zamestnaná a súčasne aj podniká a chce si uplatniť nárok na materské z oboch nemocenských poistení, lekár jej vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich. To znamená, že musí odovzdať dve žiadosti o materské.

Ak ide o živnostníčku, alebo dobrovoľne poistenú ženu, žiadosť musí odovzdať sama na pobočku podľa miesta svojho trvalého bydliska.

Ak zamestnankyňa počas rodičovskej dovolenky nastúpi na druhú materskú (reťazový pôrod), žiadosť opäť odovzdá svojmu zamestnávateľovi, ktorý vystaví Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely nemocenských dávok a doručí doklady pobočke.

Príklad: Eve, ktorá je riadne zamestnaná a čaká svoje prvé dieťa, gynekológ vypísal Žiadosť o materské, ktorú ona doručila pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska.

Sociálna poisťovňa v tomto prípade nemohla začať konanie o dávke, lebo Eva spravila niekoľko chýb. Žiadosť o materské nepredložila na potvrdenie svojmu zamestnávateľovi, navyše ju nedoručila správnej pobočke. Zamestnankyňa predkladá žiadosť o materské na potvrdenie zamestnávateľovi, až potom ju doručí pobočke Sociálnej poisťovne. Príslušnou pobočkou na doručenie žiadosti je v prípade zamestnankyne pobočka, v ktorej je registrovaný jej zamestnávateľ.

Prameň: SP