V takzvanom "Dohľadovom benchmarku" rieši regulátor pravidlá propagácie poistných produktov, pričom za propagáciu považuje aj osobnú komunikáciu.

Čo musí porovnávanie obsahovať

Podľa ČNB je dôležité jasne odlíšiť poistný produkt od ostatných, aby si ho klient nepomýlil napríklad so sporením v banke. Ak sprostredkovateľ poistenie porovnáva s ostatnými produktmi, musí hovoriť o významných faktoroch, ako sú štruktúra, rozsah ochrany, možné výluky, obmedzenia pri nakladaní s investovanými prostriedkami, likvidita a daňové aspekty.

Pri produktoch investičného životného poistenia zdôrazňuje regulátor potrebu upozorniť na riziko kolísania hodnoty a rizikovosť, keď nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. V prípade zaistených a garantovaných produktov musí byť klient presne informovaný, čo a za akých podmienok je garantované. Často sa totiž stáva, že garancia nie je právne záväzná a vychádza iba zo spôsobu investovania a teda „nositeľom investičného rizika nie je poistiteľ, ale poistník“.

Národná banka tiež požaduje, aby bol uvedený investičný horizont s ohľadom na nákladovú štruktúru. Produkty životného poistenia sú totiž často zaťažené predplatenými poplatkami, keď klient prvé dva roky neinvestuje, len spláca poplatok a prvé eurá na investičnom účte sa mu začnú objavovať až po dvoch rokoch.

Keď klamstvo víťazí...

Český regulátor nezostal iba pri teoretizovaní a zverejnil aj praktické príklady klamlivej či neobjektívnej propagácie:

  • „Výhodné zhodnotenie prostriedkov“ – propagácia v tomto prípade zamlčala fakt, že ide o poistný produkt a napríklad jednorazovo platené poistné sa nezhodnocuje celé, ale odpočítavajú sa z neho poplatky a náklady na poistnú ochranu.
  • „Vhodné sporenie na dôchodok“ – nie je to sporenie, ale investovanie, pretože riziko znáša klient.
  • Označenie životného poistenia ako alternatívy k II. pilieru – podľa ČNB nemožno hovoriť o alternatíve, keďže oba produkty stoja na odlišných základoch a životné poistenie nie je primárne penzijným produktom.
  • Možnosť kedykoľvek z IŽP vystúpiť – táto informácia je sama o sebe pravdivá, ale vytvára mylnú predstavu o likvidite produktu a rizikách spojených s predčasným ukončením poistenia. Mimoriadne výbery sú spravidla obmedzené alebo podmienené splnením určitých predpokladov.

Ďalšie príklady nájdete v priloženom PDF dokumente: 

Na vydanie benchmarku upozornil server Investujeme.cz. V prípade vydaného benchmarku ČNB upozorňuje, že ide o názor pracovníkov sekcie dohľadu, ktorý uplatňujú v dohľade, ale súdy či Banková rada ČNB môžu mať iný názor.